نقشه سایت

پیام داخلی

صفحه اصلی

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفی معاون تحقیقات و فناوری

ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات

درباره معاونت

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

مدیر پژوهش

طرحهای تحقیقاتی

شورای پژوهشی

آئین نامه ها

فرآیند ثبت و تصویب پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه

فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

گرنت پژوهشی

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرم تهیه پیام پزوهشی طرحهای تحقیقاتی

فرایند تصویب و تسویه گزارش نهایی

فرمت نگارش گزارش نهایی

پایان نامه ها

فلوچارت تصویب پایان نامه ها

پاداش فعالیتهای پژوهشی

نحوه محاسبه پاداش مقالات

فلوچارت بررسی مقالات چاپی و ارائه در همایشهای دانشگاه

اخلاق در پژوهش

معرفی کمیته اخلاق

نظارت و ارزیابی کارآزمایی بالینی

کارگاههای برگزار شده

لیست اعضای کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آیین نامه ودستورالعمل ها

فرایندها

فرم ها

راهنماهای اخلاقی در پژوهش های خاص

فهرست پژوهش های مصوب در کمیته اخلاق

ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

دستورالعمل ها

ارزشیابی دانشگاه

ارزشیابی مراکز تحقیقاتی

سال 1392

سال 1393

رتبه بندی وزارتی مراکز تحقیقاتی دانشگاه 94-91

جدول رتبه بندی مراکز تحقیقاتی سال 94

جدول مقایسه ای تعداد مقالات منتشر شده مراکز تحقیقاتی

راهنمای ارزشیابی سال 95

آمار مقالات چاپی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سالهای 95-91

گزارش عملکرد تولید علم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ترفیع

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

فلوچارت ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه

منتورشیپ

آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری پژوهشی

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

معرفی مدیر

فرآیند های سازمانی

فرایند سفارش و خرید کتب و منابع اطلاعاتی چاپی توسط کتابخانه مرکزی

نحوه صحیح آدرس دهی مقالات

کتابخانه مرکزی

علم سنجی

انتشار نتایج طرحهای تحقیقاتی

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرور سیستماتیک

مرکز رشد فناوری سلامت

مراکز تحقیقاتی

اساس نامه و آیین نامه ها

مراکز تحقیقات مصوب قطعی

مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

مرکز تحقیقات باروری و نا باروری

مرکز تحقیقات پیشگیری سوء مصرف مواد

مرکز تحقیقات دارو رسانی نانو

مرکز تحقیقات علوم دارویی

مراکز تحقیقاتی مصوب اصولی

مرکز تحقیقات اختلالات خواب

مرکز تحقیقات بیماری های کبد

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

مرکز تحقیقات روغن ها و چربی ها

مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

مرکز تحقیقات قلب و عروق

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

معرفی مرکز

تاریخچه
اساسنامه

اعضای مرکز

اعضای هیات موسس

لیست طرح های تحقیقاتی مراکز

لیست مقالات مرکز

لیست پایان نامه های مرکز

واحد توسعه تحقیقات بالینی

آیین نامه

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی (ره) و دکتر محمد کرمانشاهی

رئیس واحد

معرفی واحد

رتبه واحد در سال 92

رتبه واحد در سال 93

رتبه واحد در سال 94

رتبه واحد در سال 95

فرایندها

فرایند تصویب طرح تحقیقاتی
فرایند تصویب طرح پیش نویس پایان نامه دانشجویی
فرایند تصویب گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

نامه موافقت

لیست خدمات قابل ارائه در واحد

برنامه زمانبندی مشاوره حضوری

راهنمای روند و چرخه پذیرش و انجام طرح

قابلیت پذیرش و اجرای مشاوره بصورت الکترونیکی

لیست بانکهای اطلاعاتی

لینکهای مرتبط

اهداف و برنامه ها

اعضای واحد

ابلاغیه اعضای واحد
شورای پژوهشی
مشاوران واحد
کارشناس مسئول واحد

آیین نامه ها

قوانین و مقررات

حفظ حقوق واحد توسعه تحقیقات بالینی
مقررات پژوهشی و مشاوره‌ای واحد

اولویتهای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی

جلسات سال 93
جلسات سال 94
جلسات شورای پژوهشی94-95
جلسات سال 95-96

دستاوردهای واحد

سال 93-92
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال94-93
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
بانک اطلاعات پژوهشی
سال 95-94
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها
سال 95-96
خلاصه مقالات ارائه شده
مقالات چاپ شده
طرحهای تحقیقاتی
پایان نامه ها

مشاوره پژوهشی

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام علی (ع)وآیت الله طالقانی

معرفی واحد

سرپرست واحد

اعضای واحد

اعضای شورای پژوهشی
مشاوران واحد

اعضای هیات موسس

آیین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی

قوانین پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

اولویتهای گروه پزشکی

کارگاه ها

اهداف

صورتجلسات

ر تبه واحد توسعه تحقیقات

برنامه استراتژِیک

پایان نامه های مصوب

فرایند ها(فلوچارتها)

روند تصویب پروپوزال
فرایند تصویب گزارش نهایی
روند تصویب طرح های تحقیقاتی
فلوچارت پذیرش و انجام مشاوره

طرحهای تحقیقاتی مصوب

فرایند تصویب طرحهای تحقیقاتی

مقالات

مقالات فارسی
مقالات انگلیسی

کارشناس مسئول واحد

مشاورین واحد

تماس با ما

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام رضا (ع)

معرفی واحد

اهداف

سرپرست واحد

تقدیر و تشکر از واحد

برنامه استراتژِیک

خدمات قابل ارائه در واحد

اعضای شورای پژوهشی

اعضای هیات موسس

آئین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی

ر تبه واحد توسعه تحقیقات

رتبه واحد در سال 91
رتبه واحد در سال 92
رتبه واحد در سال 93

قوانین پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع)

اولویتهای گروه پزشکی بیمارستان امام رضا (ع)

صورتجلسات

صورتجلسات 93
صورتجلسات 94
صورتجلسات 95
صورتجلسات97
صورتجلسات96

کارگاهها

کارگاه 95
کارگاه 96
کارگاه 97

روند پذیرش و انجام مشاوره

فرایند ها(فلوچارتها)

روند تصویب پروپوزال
فرایند تصویب گزارش نهایی
فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی

پایان نامه های مصوب

مصوب 1387
مصوب 1388
مصوب 1389
مصوب 1390
مصوب 1391
مصوب 1392
مصوب 1393
مصوب 1394
مصوب 1395
مصوب1396

طرحهای تحقیقاتی مصوب

فرایند تصویب طرحهای تحقیقاتی
مصوب88 تا94
مصوب1395
مصوب1396

پذیرش و مشاوره به صورت الکترونیکی

مقالات

مقالات فارسی
مقالات انگلیسی
مقالات 95
مقالات96

کارشناس مسئول واحد

مشاورین واحد و زمان مشاوره

تماس با ما

بانکهای اطلاعاتی

جذب و بکارگیری هیات علمی پژوهشی

دکتری تخصصی پژوهشی

صفحه اصلی

معرفی دوره

شیوه نامه مراکز مجری

ثبت نام داوطلبین

فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

مراحل پذیرش

فرآیند و فلوچارت

فرم ها

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

گزارش عملکرد

تماس با ما

اهم فعالیت های سال های 90 تا 95

امور بین الملل

آیین نامه ها

وزارتی

همایش های بین المللی

فرصت مطالعاتی خارج از کشور

فرصت مطالعاتی داخل

همایش های خارج از کشور

داخلی

برگزاری همایش های کشوری

کارگاه های خارج از کشور

کارگاه های داخل کشور

همایش ها

کشوری

بین المللی

فرصت مطالعاتی

داخل

خارج

کارگاه ها

کارگاه های خارج از کشور

کارگاه های داخل کشور

همایش های خارج از کشور

اهم فعالیت های سال های 90 تا 95

تفاهم نامه ها

فعالیتهای نوآورانه

شرکت در کارگاه های خارج از کشور

شرکت در کارگاه های داخل کشور

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر96

برنامه عملیاتی 95

میز خدمت آنلاین

فعالیت های نوآورانه

اعتبار بخشی دانشگاه

منشور اخلاقی دانشگاه

رسالت دانشگاه

سامانه علم سنجی دانشگاه

فراخوان ها

پسا دکترا

پورتال کتابخانه مرکزی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کوهورت و رجیستری

معرفی برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

اهداف

کارگروه برنامه ثبت بیماری ها

فلوچارت

فلوچارت راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها

فلوچارت تهیه پرسشنامه برنامه ثبت بیماری ها

فرم ها

برنامه های ثبت دانشگاه

در دست بررسی

تصویب عنوان

عقد قرارداد

در حال اجرا

برنامه های ثبت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کوهورت روانسر

معرفی کوهورت روانسر

دستورالعمل اجرایی مطالعه کهورت پرشین

دستورالعمل اجرایی فاز پیگیری مطالعه کهورت پرشین

قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کهورت

پروتکل ها و راهنماها

پرسشنامه کوهورت روانسر

فرم پروپوزال خلاصه جهت استفاده از داده های کوهورت روانسر

لیست مقالات چاپ شده

سایت PersianCohort

آزمایشگاه و تجهیزات

تماس با ما

مطالب آموزشی

لینک های مفید

تماس با ما

طرح ملی لیپوکپ

سامانه ها

نشریات علمی-پژوهشی

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

سامانه اداره انتشارات

سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

کارگاه ها

توانمند سازی اساتید

برنامه توانمند سازی اساتید

کارگاه های برگزار شده توانمندسازی اساتید

توانمند سازی کارکنان

برنامه توانمندسازی کارکنان

کارگاه های برگزار شده توانمندسازی کارکنان

اطلاع رسانی تاریخ برگزاری کارگاه ها

کارگاه علم سنجی

شرح وظایف کارکنان

دفتر معاونت

واحد حسابداری

واحد طرح ها، پایان نامه ها، گزارش نهایی

واحد امور بین الملل

واحد انتشارات

واحد کمیته تحقیقات دانشجویی

دفتر مجله

واحد روابط عمومی

واحد ارزشیابی و پاداش مقالات

واحد فناوری اطلاعات

نظام پیشنهادات

ابلاغ ها

فراخوان

آمار

پورتال واحد علم سنجی

تالار گفتگو

تماس با ما

نقشه سایت