اولویت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های امام خمینی، محمد کرمانشاهی و فارابی

 1. مقاومت میکروبی و راه های کنترل آن
 2. پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری های قلبی عروقی
 3. عوامل مؤثر بر ابتلا به مسمومیت
 4. مدل سازی عوامل پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مزمن
 5. عفونت های بیمارستانی
 6. تشخیص و درمان بیماریهای چشم
 7. اپیدمیولوژی، درمان و بازتوانی بیماری های ریوی
 8. تشخیص و درمان اختلالات هورمونی
 9. درمان و ترمیم و بازتوانی سوختگی
 10. اصلاح و ارتقاء نظام ثبت بیماریها و مرگ با تأکید بر بیماری های غیر واگیر
 11. ارتقاء ایمنی بیمار
 12. مطالعات بالینی اثرات گیاهان دارویی
 13. ارتقاء سطح کیفیت خدمات بیمارستانی
 14. ارزیابی اثربخشی فرایندهای بالینی
 15. اپیدمیولوژی بیماریهای ژنتیک بدو تولد
 16. میزان بقاء در کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن
 17. روشهای درمانی نوین در بیماریهای کودکان
 18. ارزیابی عوامل محیطی و پیامدهای مرتبط بر سلامت کودکان
 19. ارزیابی روشهای مدیریتی مختلف بر کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی 
 20. بررسی عوامل مرتبط با سلامت جسمی و روانی پرسنل بخشهای مختلف بیمارستان بر پیامدهای فردی و سازمانی