برنامه ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

ثبت آنژیوگرافی عروق کرونر  در مراجعین بیمارستان امام علی(ع)

2

هدف از ایجاد بانک

-         تعیین میزان آنژیوگرافی عروق کرونر در شهر کرمانشاه

-         تعیین مدت زمان بستری در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان خونریزی در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان رضایتمندی بیمار در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان رضایتمندی پرسنل در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان هزینه های بیمار در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان هماتوم  در آنژیوگرافی عروق کرونر  در شهر کرمانشاه

-         تعیین میزان سودوآنوریسم در آنژیوگرافی عروق کرونر در شهر کرمانشاه

.....

 

3

لینک بانک اطلاعاتی

آدرس سامانه ثبت

4

گروه های کاربری

 

5

فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

بازه زمانی ثبت داده ها

شروع از تاریخ 1-8-1398

7

تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

 

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

براساس فایل Excel، SPSS، STATA

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

در حال بروز رسانی می باشد.

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است.

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

با توجه به اطلاعات مرتبط با رجستری وجود دارد.

14

سیستم های امنیت اطلاعات

طبق ضوابط IT دانشگاه

15

مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

ایمیل مسئول ثبت(دکتر محمدروزبهانی )

17

مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

ایمیل مسئول ثبت(دکتر محمد روزبهانی)

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران از داده ها

طبق ضوابط و آئین نامه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر محمد روزبهانی

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیرساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه می باشد.

22

آموزش و راهنمای کاربران

در مرحله طراحی می باشد