دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت روانسر / کوهورت بزرگسالان / دسترسی به داده ها / دستورالعمل دسترسی به اطلاعات و قوانین نویسندگی کهورت پرشین

کلیه قوانین مربوط به دسترسی به اطلاعات/نمونه، نویسندگی و انتشار در این سند موجود میباشد. تاکید میگردد، هرگونه استفاده از داده های کهورت پرشین، منوط به رعایت این قوانین میباشد.

مشاهده

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir