کارگاههای برگزار شده در سال 1397

 

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

اصول تجزیه و تحلیل داده ها

1

7

6

2

آشنایی با داده های کوهورت روانسر

1

36

6

3

ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

1

13

6

4

اصول تجزیه و تحلیل داده ها با      spss

1

43

12