رجستری های سال 99

ردیف

عنوان رجستری

مجری اصلی

1

ایجاد نظام ثبت سندرم حاد کرونر در بیمارستان امام علی )ع( کرمانشاه طی سال 5511 و پیگیری پیامدهای پنج ساله آن

دکتر ناهید صالحی

2

ثبت بیماران اسکن پرفیوژن میوکارد

دکتر بابک نظری

3