اهداف

 

1- هدفمند نمودن پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با لحاظ نمودن اخلاق در پژوهش وبهینه‌سازی

2- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق، مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

3- مشاوره در جهت نحوه تهیه و تنظیم مقاله

4- مشاوره در نحوه مرجع نگاری

5- حمایت و توانمند سازی پژوهشگران

6- استفاده از بودجه‌های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش 

7- توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از نتایج آنها در جهت حل مشکلات و ارتقاء سلامت جامعه

8- تفاهم نامه‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک و کارهای گروهی ازجمله فعالیتهای این واحد در رسیدن به اهداف
 9- مشاوره جهت چگونگی پذیرش و چاپ مقالات در مجلات معتبر

 

.