بروندادها

فهرست و PDF مقالات منتشر شده
فهرست و محتوای خلاصه مقالات کنگره ها لیست پایان نامه های اجرا شده با همکاری واحد طرح تحقیقاتی اجراشده با همکاری واحد کارگاه های آموزشی انجام شده توسط واحد
1403 1403  14031403 1403 
 1402 140214021402 1402
 1401 140114011401 1401
1400 1400
1400 1400
1400
1399
1399
1399 1399 1399
1398
1398
1398 1398 1398
1397
1397
1397 1397 1397
1396 1396 1396 1396 1396
1395
  1395 1395 1395
1394   1394 1394  
1393   1393 1393  
1392   1392 1392  

  1391 1391  


1390 1390  


1389 1389  


1388 1388  

  1387 1387  

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir