دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پیوندهای دانشگاهی

لینک دانشگاه های علوم پزشکی

ردیف نام دانشگاه آدرس پورتال آدرس پورتال معاونت/مدیریت تحقیقات و فناوری
1 دانشکده علوم پزشکی آبادان http://abadanums.ac.ir/ https://research.abadanums.ac.ir
2 دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه http://www.thums.ac.ir/

http://edu-res.thums.ac.ir/

3 دانشکده علوم پزشکی جیرفت http://www.jmu.ac.ir/ http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa
4 دانشکده علوم پزشکی دزفول http://www.dums.ac.ir https://edu.dums.ac.ir/
5 دانشکده علوم پزشکی نیشابور http://www.nums.ac.ir http://vcr.nums.ac.ir/
6 دانشگاه علوم پزشکی ارتش http://www.ajaums.ac.ir/ https://research.ajaums.ac.ir/
7 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.ir/ https://arums.ac.ir/research/fa
8 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه http://www.umsu.ac.ir/ https://research.umsu.ac.ir/
9 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان http://www.mui.ac.ir/ https://research.mui.ac.ir/
10 دانشگاه علوم پزشکی البرز http://www.abzums.ac.ir/ https://research.abzums.ac.ir
11 دانشگاه علوم پزشکی ایران http://www.iums.ac.ir/ https://vcr.iums.ac.ir/
12 دانشگاه علوم پزشکی ایلام http://www.medilam.ac.ir http://research.medilam.ac.ir/
13 دانشگاه علوم پزشکی بابل http://www.mubabol.ac.ir https://research.mubabol.ac.ir/
14 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله http://www.bmsu.ac.ir/ https://research.bmsu.ac.ir

15 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر http://www.bpums.ac.ir https://rs.bpums.ac.ir
16 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند http://www.bums.ac.ir https://rsh.bums.ac.ir/
17 دانشگاه علوم پزشکی تبریز http://www.tbzmed.ac.ir/ https://researchvice.tbzmed.ac.ir/
18 دانشگاه علوم پزشکی تربت جام http://www.trjums.ac.ir/

http://www.trjums.ac.ir/v-research

19 دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران) http://modares.ac.ir https://modares.ac.ir
20 دانشگاه علوم پزشکی تهران http://www.tums.ac.ir/ https://vcr.tums.ac.ir/
21 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز http:///www.ajums.ac.ir

https://vchresearch.ajums.ac.ir

22 دانشگاه علوم پزشکی جهرم http://www.jums.ac.ir https://research.jums.ac.ir/
23 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی http://nkums.ac.ir/ https://research.nkums.ac.ir
24 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان http://www.rums.ac.ir http://vcrt.rums.ac.ir/ 
25 دانشگاه علوم پزشکی زابل http://www.zbmu.ac.ir http://research.zbmu.ac.ir
26 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان http://www.zaums.ac.ir/ http://research.zaums.ac.ir/
27 دانشگاه علوم پزشکی زنجان http://www.zums.ac.ir/ https://research.zums.ac.ir/
28 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار http://www.medsab.ac.ir http://vcresearch.medsab.ac.ir/
29 دانشگاه علوم پزشکی سمنان http://www.semums.ac.ir/ https://rtvc.semums.ac.ir/
30 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود http://www.shmu.ac.ir https://shmu.ac.ir/research
31 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد http://www.skums.ac.ir https://research.skums.ac.ir/
32 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران) http://www.sbmu.ac.ir/ http://research.sbmu.ac.ir/
33 دانشگاه علوم پزشکی شیراز http://www.sums.ac.ir https://research.sums.ac.ir/
34 دانشگاه علوم پزشکی فسا http://www.fums.ac.ir http://research.fums.ac.ir/
35 دانشگاه علوم پزشکی قزوین http://www.qums.ac.ir http://vcr.qums.ac.ir
36 دانشگاه علوم پزشکی قم http://www.muq.ac.ir https://res.muq.ac.ir/
37 دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://www.kaums.ac.ir/ http://research.kaums.ac.ir/
38 دانشگاه علوم پزشکی کرج https://abzums.ac.ir/ https://research.abzums.ac.ir/
39 دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://www.muk.ac.ir/ https://research.muk.ac.ir/
40 دانشگاه علوم پزشکی کرمان http://www.kmu.ac.ir http://vresearch.kmu.ac.ir
42 دانشگاه علوم پزشکی گلستان http://www.goums.ac.ir/ https://goums.ac.ir
43 دانشگاه علوم پزشکی گناباد http://www.gmu.ac.ir http://res.gmu.ac.ir/
44 دانشگاه علوم پزشکی گیلان http://www.gums.ac.ir/ https://www.gums.ac.ir/research
45 دانشگاه علوم پزشکی لرستان http://www.lums.ac.ir/ http://research.lums.ac.ir/
46 دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://www.mazums.ac.ir/ https://research.mazums.ac.ir/
47 دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir/ https://v-research.mums.ac.ir/
48 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان http://www.hums.ac.ir http://resv.hums.ac.ir/
49 دانشگاه علوم پزشکی همدان http://www.umsha.ac.ir http://research.umsha.ac.ir/
50 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج http://yums.ac.ir http://research.yums.ac.ir/
51 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد http://www.ssu.ac.ir/ https://research.ssu.ac.ir
52 دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی http://www.uswr.ac.ir https://researchdeputy.uswr.ac.ir/
53 دانشکده علوم پزشکی خمین http://khomeinums.ac.ir/ http://khomeinums.ac.ir/web/edu
54 دانشگاه علوم پزشکی شوشتر http://shoushtarums.ac.ir/ http://research.shoushtarums.ac.ir
55 دانشکده علوم پزشکی اسفراین http://esfrums.ac.ir http://v-research.esfrums.ac.ir/
56 دانشگاه علوم پزشکی مراغه https://www.mrgums.ac.ir/ https://amozeshi.mrgums.ac.ir/
57 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت http://jmu.ac.ir/fa http://vcresearch.jmu.ac.ir/fa
58 دانشگاه علوم پزشکی بم http://www.mubam.ac.ir/

http://www.mubam.ac.ir/research

59 دانشکده علوم پزشکی سراب http://www.sarabums.ac.ir http://amouzesh.sarabums.ac.ir/
60 دانشکده علوم پزشکی لارستان https://www.larums.ac.ir https://research.larums.ac.ir/
 61 دانشگاه علوم پزشکی اراکhttps://arakmu.ac.ir/fahttps://research.arakmu.ac.ir/fa
 62 دانشگاه علوم پزشکی ساوهhttps://savehums.ac.irhttps://research.savehums.ac.ir/
 63 دانشگاه علوم پزشکی گراشhttps://gerums.ac.irhttps://research.gerums.ac.ir/

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir