کارگاه های غیر حضوری برگزار شده واحد در سال1400

 

ردیف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ

ساعت

محل آپلود

 اسلاید کارگاه

1
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
دکتر مهدی مرادی نظر
 24 فروردین
10 الی 12
2
آشنایی با مطالعات مداخله ای
دکتر مهدی مرادی نظر
 22  اردیبهشت
12 الی 14
3
یک مقاله مروری بنویسیم
دکتر مهدی مرادی نظر
19  خرداد
12 الی 14