کارگاه های برگزار شده توسط واحد در سال 1400

 ردیف  عنوان کارگاه  تاریخ برگزاری   زمان   نحوه برگزاری   مدرس        گروه های هدف  تعداد شرکت کنندگان  فایل ارائه کارگاه
 1 انواع مطالعات اپیدمیولوژیک  24 فروردین        10 الی 12      غیرحضوری/مجازی دکتر مهدی مرادی نظر         اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 32 دانلود
 2 آشنایی با مطالعات مداخله ای           22  اردیبهشت        12 الی 14       غیرحضوری/مجازی  دکتر مهدی مرادی نظر  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 38 دانلود
 3 چگونه یک مقاله مروری بنویسیم 19  خرداد     12 الی 14         غیرحضوری/مجازی دکتر مهدی مرادی نظر      اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 33 دانلود
روش تحقیق کمی  19 تیر  10 الی 12  غیرحضوری/مجازی  دکتر افشین الماسی  اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 25 دانلود
5   معرفی ریجستری اختلالات روان و کوهورت های بیمارستان فارابی 28 تیر   12 الی 14  غیرحضوری/مجازی دکتر عمران داوری نژاد   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 23 دانلود
6   روش تحقیق کارآزمایی بالینی  9 مرداد 10 الی 12  غیرحضوری/مجازی   دکتر افشین الماسی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 30 دانلود
آشنایی با برنامه پزشک پژوهشگر  24 آبان  11 الی 13  حضوری   دکتر تورج احمدی جویباری- خانم فاطمه حسینی پزشکان-دندانپزشکان و دانشجویان سال اول تا سوم رزیدنتی  42 

دانلود 

اسامی شرکت کنندگان

 8 کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی 17 آذر   12 الی 14   غیرحضوری/مجازی
 دکتر افشین الماسی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  30  دانلود 
 9 کارگاه ساخت پرسشنامه با سامانه دیجیت 8 دی 12 الی 14    غیرحضوری/مجازی
مهندس رضایی- خانم فرزانه گل محمدی    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 25 دانلود  
 10 کارگاه آشنایی با سامانه پژوهان  19 دی  12 الی 14   غیرحضوری/مجازی 
آقای فروغی    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  25  دانلود 
 11 کارگاه آشنایی با نرم افزار stata 20 بهمن  12 الی 14  غیرحضوری /مجازی
دکتر یحیی سلیمی   اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  30  دانلود 
12  کارگاه تحلیل داده های پژوهشی با SPSS (جلسه اول)  17 اسفند  12 الی 14  غیرحضوری/مجازی 
دکتر بهزاد مهکی    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   23  دانلود 
13   کارگاه تحلیل داده های پژوهشی با SPSS (جلسه دوم) 18 اسفند 12 الی 14   غیرحضوری/مجازی   دکتر بهزاد مهکی    اساتید هیات علمی،دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  21   دانلود 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir