صورت جلسات 96

جلسات

تاریخ جلسات

تعداد طرح های مطرح شده

تعداد پایان نامه های مطرح شده

 مصوبات

جلسه اول

96/12/13

3

-

 
اسفند 96