حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

1- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب شورای اسلامی) 

 

2- اولویت های پژوهشی در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

  1. بررسی اثربخشی مداخلات درمان ناباروری
  2. بررسی میزان ناباروری در زوجین
  3. بررسی موانع و چالش های اجرای قانون ابلاغی برنامه جوانی جمعیت
  4. بررسی میزان اگاهی پرسنل بیمارستان از مفاد قانون ابلاغی برنامه جوانی جمعیت
  5. بررسی تاثیر حمایت های اعلامی در قانون برنامه جوانی جمعیت از سوی دولت بر میزان نرخ ازدواج
  6. بررسی تاثیر حمایت های اعلامی در قانون برنامه جوانی جمعیت از سوی دولت بر میزان فرزندآوری
  7. بررسی موانع و چالش های اجرای قانون ابلاغی برنامه جوانی جمعیت

 

3- سابمیت طرح تحقیقاتی مرتبط با درمان ناباروری در بنیاد نخبگان

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir