خلاصه صورت جلسات پژوهشی بیمارستان در سال 1402

 

Design
 ردیفتاریخ جلسات نوع طرحعنوان 
 11402/1/25طرح تحقیقاتی مرتبط با فراخوان دهمپیش بینی خلاقیت و سازگاری دانش آموزان تک فرزند و چند فرزندی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان 
21402/1/25 طرح تحقیقاتی مرتبط با فراخوان دهم بررسی داروهای بالقوه نا مناسب در بیماران بستری بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بر اساس معیار های BEERS: یک مطالعه گذشته نگر 
1402/1/25 طرح تحقیقاتی مرتبط با فراخوان دهم  بررسی حقوق گیرنده گیرنده خدمت و سطح رضایتمندی از خدمات بیمارستان امام رضا (ع)
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir