خلاصه مقالات (کنگره/ کنفرانس) سال 1398

ردیف

عنوان لاتین مقاله

عنوان فارسی مقاله

زبان اصلی مقاله

نوع ارائه

نوع کنگره / همایش

1

Saffron (Crocus Sativus L.) Reduces Oxidative Stress In Acute Ischemic Stroke Patients

زعفران استرس اکسیداتیو را در بیماران اسکیمی حاد کاهش می دهد.

انگلیسی

پوستر

ملی

2

Identifying and Prioritizing the Barriers and Successful Implementation Strategies for the Development and Innovation of Medical Education in Baqiyatallah University of Medical Sciences (AS)

شناسایی و اولویت بندی موانع و راهکارهای پیاده سازی موفق طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

فارسی

سخنرانی

ملی

3

Identification of the axes and indicators of evaluation of the academic staff of the faculty members in accordance with organizational goals in Baqiyatallah University of Medical Sciences (AS)

شناسایی محورها و شاخص های ارزیابی کارنامه آموزشی اعضاء هیأت علمی متناسب با اهداف سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)

فارسی

سخنرانی

ملی

4

The assessment of adaptation rate of postmenopausal women with changes in this period according to quadruple aspects of Roy’s adaptation model

بررسی میزان سازگاری زنان یائسه با تغییرات دوران یائسگی بر اساس ابعاد چهارگانه الگوی روی

فارسی

سخنرانی

ملی

5

Design and validation of a sexual health literacy questionnaire in Iranian women

طراحی و اعتباریابی ابزار سواد سلامت جنسی در زنان ایرانی

فارسی

پوستر

ملی

6

Investigating the causes of medication errors and ways to reduce them

بررسی علل بروز خطاهای دارویی و راهکارهای کاهش آن

فارسی

سخنرانی

بین المللی

7

Explaining the Psychological Experiences of fetal Screening during pregnancy in Pregnant Mothers: A Qualitative Study

تبیین تجربیات روانی مادران باردار از غربالگری دوران جنینی: یک مطالعه کیفی

فارسی

پوستر

بین المللی

8

Self-management intervention for women with breast cancer: a scoping review

مداخله خودمدیریتی زنان مبتلا به سرطان پستان: مرور میدانی

انگلیسی

پوستر

بین المللی

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir