آدرس

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری

کدپستی:  6714673159 

فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir

 

تماس با ما

نام واحد

فعالیت های جاری

نام و نام خانوادگی

شماره تماس واحد

معاون تحقیقات و فناوری


دکتر سیروس جلیلی

38370541

مدیریت امور پژوهشی


دکتر مهدی تقدسی

38384185

طرحهای تحقیقاتی

مسئول واحد

سید رامین قاسمی

38360014


انعقاد قرارداد

نسرین حیدریان-طاهره خورشیدی فر-افسانه سهرابی

38376895

گزارش نهایی

مژگان خلیل زاده

38367333

کمیته اخلاق

مسئول کمیته اخلاق

افسون اعظمی

38393160

امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد

کتایون باوند پور

38390828دکتر فرید عباسی

38390828

ارزشیابی و پاداش مقالات

مسئول واحد

هانیه شاهنده

38393159


کارشناس ترفیع

مژده حریت

38358823

انتشارات

مسئول واحد

مرضیه علایی

38376894


کارشناس انتشارات(کتاب)

فریبا بهلولی

38376894

امور مالی و حسابداری

مسئول امور مالی

فاطمه وحیدی فرد

38376892


کارشناسان حسابداری

فخری شهبازیان-شعبان مرادی-محمد فریدونی

38363319


امین اموال و کارپردازی

علی موئینه-امید نوربخش

38363319

دبیرخانه

کارشناسان دبیرخانه

سعید فروغی-سمیرا دارایی-هوشیار کرمی

38386835


فاکس


38386835

ثبت بیماری ها

مسئول واحد ثبت بیماری ها

دکتر فاطمه خسروی شادمانی

38393153


کارشناس واحد ثبت بیماری ها

محدثه بالاگبری

38393153

فناوری اطلاعات

مسئول واحد

مهندس شهلا امیریان

38393155

کمیته تحقیقات دانشجویی

مسئول واحد

لیلی مصطفایی

38393158

امور عمومی

مسئول واحد

علی همتی

38393154


کارشناس امور عمومی

فریبا سهرابی

38393154

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir