صورتجلسات شورای پزوهشی واحد

مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1401

ردیف

تاریخ جلسه

نوع طرح  

تعداد موارد مطرح شده

تعداد موارد رد شده  

1

اردیبهشت ماه

پایان نامه

2

-

2

خرداد ماه

پایان نامه

3

-

3

تیر ماه

پایان نامه

3

-

4

مرداد ماه

پایان نامه

3

-

5

شهریور ماه

پایان نامه

3

-

6

مهر ماه

پایان نامه

3

-

7

آبان ماه

پایان نامه

3

-

8

آذر ماه

پایان نامه

3

-

9

دی ماه

پایان نامه

3

-

10

بهمن ماه

پایان نامه

3

-


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۴۰۲ ۱۰:۰۱