تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره) کرمانشاه

آدرس : خیابان نقلیه، بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه
کد پستی:  6718743161
 پست الکترونیکی: imf.kums@gmail.com
تلفن واحد:  083-37272049