مسئول دفتر مجله
نام و نام خانوادگی:فریده علیخانی
تلفن:38393156

-    مدیریت وب سایت مجله
-    ثبت مقالات در سایت های ایندکس مجله
-    هماهنگی و برگزاری جلسات شورای هیأت تحریریه
-    صفحه بندی مقالات و پیگیری مراحل چاپ


 اپراتور مجله
نام و نام خانوادگی: لیدا سلطانی
 تلفن: 38393157

تایپ و صفحه آرایی امور مربوط به مجله
ثبت مقالات در سایت های ایندکس مجله
ارسال مقالات جهت داوری، اصلاح و ....