تاریخچه

 

به جهت ناچیز بودن سهم پژوهش های بالینی علیرغم ظرفیت بالای منابع مطالعاتی و حضور جمع کثیری از اعضا هیات علمی و ... در بیمارستانها و اهمیت بالای این پژوهش ها به جهت ایفای نقش واسط در انتقال دانش بر گرفته از پژوهش های بنیادی و پاسخگویی به گروه هدف (بیماران)، در سال 82 کمیته سیاستگذاری تحقیقات بالینی با هدف بسترسازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در ابتدا در ابتدا دانشگاههای علوم پزشکی: تهران، شهیدبهشتی، ایران، تبریز و شیراز که بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند برای این امر انتخاب شدند و بتدریج در دانشگاه های دیگر نیز شکل گرفت.واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ابتدای سال 1391 در بیمارستان املم خمینی (ره) شهر کرمانشاه راه اندازی شد

.