خلاصه صورت جلسات پژوهشی بیمارستان در سال 1400


 

درج مصوبات جلسه

نوع طرح

( پایان نامه / طرح تحقیقاتی/

گزارش نهایی و پیام پزوهشی)

تاریخ جلسات

ردیف

سیاستهای انجام شده جهت کاهش مدت اقامت بیماران در کشورهای دنیا

طرح تحقیقاتی

18/01/1400

1

"شیوع ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به دیابت در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متآنالیز"

طرح تحقیقاتی

21/01/1400

2

« بررسی میزان اثربخشی رادیوسینووکتومی با استفاده از کلوئیدهای 177Lu و 186Re برای درمان سینوویت های مفصلی در بیماران مبتلا به آرتریت های مزمن»

طرح تحقیقاتی

21/01/1400

3

« بررسی عوارض ابدومینوپلاستی و لیپوساکشن وسیع در زیباجویان با سابقه چاقی‌مفرط بهبودیافته»،

طرح تحقیقاتی

02/02/1400

4

« بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده و مری با استفاده از مدل کاکس و جنگل تصادفی در بیمارستان بعثت تهران»،

طرح تحقیقاتی

02/02/1400

5

« بررسی رابطه غلظت ادراری تریکلوزان با اختلالات هورمونی زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) »

طرح تحقیقاتی

08/02/1400

6

« بررسی ارزش تشخیصی بیومارکرهای غربالگری سه‌ماهه دوم بارداری در ارزیابی خطر پره اکلامپسی درمادران بستری شده در بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 1400 »

طرح تحقیقاتی

12/02/1400

7

« استفاده از روش یادگیری ماشین به منظور شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده تشدید خطر در مبتلایان به بیماری مزمن انسداد ریوی»COPD

طرح تحقیقاتی

12/02/1400

8

« ارزیابی حساسیت و ویژگی تست های سریع مبتنی بر آنتی ژن برای تشخیص SARS-CoV-2 در نمونه‌های تنفسی»

طرح تحقیقاتی

28/02/1400

9

تجربه زیسته بیماران سرطانی از پورت وریدی: مطالعه پدیدارشناسی

طرح تحقیقاتی

02/03/1400

10

" تبیین دیدگاه پرستاران در خصوص مراقبت های پرستاری فراموش شده - رویکرد کیفی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1398"

طرح تحقیقاتی

02/03/1400

11

" تبیین دیدگاه اساتید هیات علمی در خصوص رفتارهای غیر مدنی دانشجویان پزشکی - رویکرد کیفی"

طرح تحقیقاتی

02/03/1400

12

" تبیین دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص رفتارهای غیر مدنی اساتید هیات علمی - رویکرد کیفی"

طرح تحقیقاتی

02/03/1400

13

« بررسی فراوانی مرگ‌ ومیر مادران باردار در یک دوره ده ‌ساله در استان کرمانشاه و علل و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های ( 1400- 1390)»

طرح تحقیقاتی

11/03/1400

14

« تبیین مدل علی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس انسجام خانواده و معنای زندگی در زنان متاهل شهر کرمانشاه »

طرح تحقیقاتی

16/5/1400

15

« بررسی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان امام رضا کرمانشاه طی سال های 1399-1398»

طرح تحقیقاتی

11/06/1400

16

« بررسی ارتباط کیفیت خواب با رضایتمندی از خانواده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس نقش میانجی بهزیستی روانشناختی

طرح تحقیقاتی

31/06/1400

17

« بررسی تاثیر مکمل یاری با ویتامین D بر بیومارکرهای سرمی IL-37 و TNF-α در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم: مطالعه کارآزمایی بالینی دوسو کور »

طرح تحقیقاتی

01/07/1400

18

« بررسی فراوانی  افسردگی، اضطراب و استرس در افراد مبتلا به بیماری های قلبی-عروقی مراجعه کننده به بیمارستان امام علی(ع) در سال 1400»

طرح تحقیقاتی

01/07/1400

19

« بررسی مواجهه دانشجویان پرستاری  کرمانشاه با زورگویی در طول خدمت بالینی  در سال تحصیلی 1401-1400 »

طرح تحقیقاتی

18/07/1400

20

« تحلیل رابطه برخی از عوامل روانشناختی با خشم و رفتارهای پرخطر نوجوانان پسر با قلدری بالا »

طرح تحقیقاتی

21/07/1400

21

« بررسی دیدگاه پزشکان شاغل در بخشهای ویژه  در خصوص نقش تجویزگری پرستاران کارشناسی ارشد ویژه و اورژانس، در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در سال 1400 »

طرح تحقیقاتی

21/07/1400

22

« بررسی عوامل مرتبط با آسم با استفاده از رگرسیون لجستیک بیزی شرطی و غیر شرطی»

طرح تحقیقاتی

22/08/1400

23

" بررسی شیوع سندرم پاهای بیقرار در زنان باردار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"

طرح تحقیقاتی

30/08/1400

24

بررسی میزان و عوامل مرتبط با  صلاحیت حرفه ای در دانشجویان پرستاری کرمانشاه، در زمینه مراقبت معنوی، در سال 1400  »

طرح تحقیقاتی

02/09/1400

25

« بررسی رابطه نوموفوبیا با عملکرد تحصیلی در دانشجویان پرستاری کرمانشاه در سال 1400 »

طرح تحقیقاتی

07/09/1400

26

« ارائه و آموزش الگوی توانمندسازی مهارت های زندگی برای کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال)»

طرح تحقیقاتی

08/09/1400

27

" تعیین روند مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های انتروباکتر در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1396لغایت 1397"

طرح تحقیقاتی

09/09/1400

28

" تبیین  دیدگاه  دانشجویان پرستاری و پزشکی  درخصوص بیماری نوموفوبیا - رویکرد کیفی"

طرح تحقیقاتی

13/09/1400

29

" بررسی میزان شیوع مشروط شدن در دانشجویان پرستاری و عوامل موثر برآن: مطالعه مرور منظم و فراتحلیل "

طرح تحقیقاتی

13/09/1400

30

" گزارش موردی علائم و پیامدهای سندروم سروتونین ناشی از لینزولید در بخش مراقبت های ویژه

طرح تحقیقاتی

13/09/1400

31

" بررسی عوامل پیش گویی کننده تمایل به ترک خدمت پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال97"

طرح تحقیقاتی

15/09/1400

32

اورژانس بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از همه گیری کووید-19 طی سالهای 99-98»

طرح تحقیقاتی

05/01/1400

33

« ارزیابی سطح آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به COVID-19 : یک مطالعه گذشته نگر »

طرح تحقیقاتی

07/01/1400

34

« بررسی مؤلفه های سبک زندگی در بیماران مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان گلستان شهر کرمانشاه، سال 1400-1399»

طرح تحقیقاتی

11/01/1400

35

« بررسی شیوع و عوامل تاثیرگذار بر کبد چرب غیرالکلی در پرستاران شاغل در بخش های کرونا بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال 1400»

طرح تحقیقاتی

18/01/1400

36

«بررسی میزان پذیرش تزریق واکسن ضد کووید-19 و عوامل موثر بر آن در میان مردم کرمانشاه در سال1399 »

طرح تحقیقاتی

21/01/1400

37

« بررسی تغییرات مارکرهای بیوشیمیایی برروی دو گروه بازمانده و فوت شده بیماران کووید-19 بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه »

طرح تحقیقاتی

23/01/1400

38

« بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  در خصوص بیماری کوید-19 و پذیرش واکسیناسیون برعلیه آن، در سال 1400  »

طرح تحقیقاتی

02/02/1400

39

« بررسی اثربخشی بتا اینترفرون در بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه در سال 1399»

طرح تحقیقاتی

04/02/1400

40

« بررسی اپیدمیولوژی کرونا (کووید-19) دراستان کرمانشاه از   1398-1400 »

طرح تحقیقاتی

12/02/1400

41

بررسی عوارض تزریق واکسن های کووید-19 در کادر بهداشت و درمان

طرح تحقیقاتی

15/02/1400

42

« بررسی ارتباط سابقه ی بیماری های زمینه ای در میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید-19 بستری در بیمارستان گلستان کرمانشاه در طی سال 1399 » 

طرح تحقیقاتی

25/02/1400

43

« بررسی ویژگیهای بالینی بیماران کانسری بزرگسال مبتلا به کووید-19 »

طرح تحقیقاتی

08/03/1400

44

« بررسی علائم مادران باردار مبتلابه کووید 19 بستری در بیمارستان امام رضا کرمانشاه و عوارض آن بر روی جنین‌ها و نوزادان تازه متولدشده آن‌ها از اسفند 1398 تاکنون» 

طرح تحقیقاتی

19/04/1400

45

« بررسی تاثیر استفاده از سالبوتامول استنشاقی در بهبود میزان درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در بیماران کووید 19 تحت تهویه مکانیکی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

طرح تحقیقاتی

06/05/1400

46

« بررسی مقایسه ای فراوانی میزان و علل مرگ و میر در استان کرمانشاه قبل و بعد از شیوع پاندمی کرونا

طرح تحقیقاتی

16/05/1400

47

 بررسی اثربخشی داروی فاویپیراویر در درمان علائم بالینی بیماران سرپایی کووید19: یک مطالعه کارآزمایی بالینی با دارونما

طرح تحقیقاتی

21/05/1400

48

« بررسی اپیدمیولوژیک کووید-19 در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به کلینیک مهدیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1399»

طرح تحقیقاتی

24/05/1400

49

«بررسی ارتباط گازهای خون شریانی، اختلالات اسید باز با پیامدها در بیماران مبتلابه کووید-19 »

طرح تحقیقاتی

01/07/1400

50

« شیوع سروی کووید 19 در اهداکنندگان خون: مرورسیستماتیک و متاآنالیز»

طرح تحقیقاتی

18/07/1400

51

« بررسی میزان شیوع نارسایی کلیه در بیماران دچار کووید 19 بستری در بیمارستان های امام رضا (ع) و فارابی کرمانشاه در سال 1400-1399»

طرح تحقیقاتی

27/07/1400

52

عنوان « ارزیابی وضعیت واکسیناسیون کووید 19 در کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان امام رضا(ع) -کرمانشاه سال 1400 »

طرح تحقیقاتی

22/08/1400

53

« بررسی مقایسه ای شیوع اختلالات حافظه فعال در پزشکان و دانشجویان پزشکی با و بدون ابتلا به بیماری کووید 19 شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1401-1400

طرح تحقیقاتی

25/08/1400

54

ر« بررسی شیوع سالمندآزاری و عوامل مرتبط با آن در طی پاندمیک کرونا در کشورهای دنیا: مطالعه مرور نظام مند و متا آنالیز »

طرح تحقیقاتی

25/08/1400

55

« بررسی شیوع اضطراب و افسردگی و ارتباط آن با پیامدهای بالینی در بیماران مبتلا به کوويد-19 سال 1400 »

طرح تحقیقاتی

25/08/1400

56

« بررسی میزان مواجهه بیماران مبتلا   به کرونا ویروس با هزینه های کمرشکن در بستری شدگان بیمارستان گلستان کرمانشاه در سال1400

طرح تحقیقاتی

30/08/1400

57

" بررسی تاثیر استفاده از استروئید استنشاقی در بهبود میزان درصد اشباع اکسیژن خون شریانی در بیماران کووید 19 تحت تهویه مکانیکی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور"

طرح تحقیقاتی

27/09/1400

58

« بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک و کلینیکوپاتولوژیک تومور‌های مغزی در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی آنکولوژی بیمارستان امام رضا شهرستان کرمانشاه بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶»

پایان نامه

11/01/1400

59

« بررسی تغییرات مارکرهای بیوشیمیایی برروی دو گروه بازمانده و فوت شده بیماران کووید-19 بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه »

پایان نامه

23/01/1400

60

« مقایسه نتایج پاتولوژی توده های پستان در FNA قبل از جراحی و اکسیژنال بیوپسی بیماران مراجعه کنده به بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال‌های 99-1398

پایان نامه

05/02/1400

61

« بررسی ارزش تشخیصی بیومارکر غربالگری سه‌ماهه اول بارداری PAPP_A در ارزیابی خطر محدودیت رشد داخل رحمی(IUGR )در مادران باردار در بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 1400-1395»

پایان نامه

12/02/1400

62

« بررسی ارتباط انواع وسایل پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) سال 1400-1399»

پایان نامه

12/02/1400

63

« بررسی ده ساله  فراوانی سقط های  قانونی  انجام  شده  در بیمارستان  امام  رضا(ع) و معتضدی کرمانشاه وتعیین علل مادری  و جنینی  آنها (1400-1390) »

پایان نامه

03/03/1400

64

« بررسی ویژگیهای بالینی بیماران کانسری بزرگسال مبتلا به کووید-19 »

پایان نامه

08/03/1400

65

« بررسی فراوانی مرگ‌ ومیر مادران باردار در یک دوره ده ‌ساله در استان کرمانشاه و علل و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های ( 1400- 1390)»

پایان نامه

11/03/1400

66

« بررسی فراوانی عفونت پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) در پاپ اسمیرهای مراجعه کنندگان به ازمایشگاه رازی کرمانشاه در سالهای 1399-139»

پایان نامه

02/04/1400

67

« بررسی علائم مادران باردار مبتلابه covid-19 بستری در بیمارستان امام رضا کرمانشاه و عوارض آن بر روی جنین‌ها و نوزادان تازه متولدشده آن‌ها از اسفند 1398 تاکنون»

پایان نامه

19/04/1400

68

«بررسی تاثیر بیماری زمینه ای بر میزان موفقیت احیا در بیماران ایست قلبی بیمارستان امام رضا سال 1400 »

پایان نامه

06/05/1400

69

« بررسی اپیدمیولوژیک کووید-19 در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به کلینیک مهدیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1399»

پایان نامه

24/05/1400

70

« بررسی فراوانی ژن های مقاومت بیوسایدی QASو smr در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و محیط بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال 1400-1399»

پایان نامه

07/06/1400

71

« بررسی شیوع تبعیت دارویی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) شهر کرمانشاه در سال 1400 »

پایان نامه

11/06/1400

72

« بررسی ارتباط بین زمان حضور تیم احیا، زمان اینتوباسیون و شخص اینتوبه کننده بر میزان موفقیت احیا بیماران ایست قلبی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه سال 1400»

پایان نامه

31/06/1400

73

« بررسی سیستماتیک اثرات آنتی باکتریال ترکیبات طبیعی و گیاهان دارویی بر باکتری اشرشیاکلی»

پایان نامه

01/07/1400

74

« بررسی میزان تأثیر طب فشاری بر اضطراب آزمون در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  1400»

پایان نامه

18/07/1400

75

« بررسی میزان اثربخشی پرولوتراپی بر کمردرد های غیر اختصاصی»

پایان نامه

18/07/1400

76

« بررسی شیوع اضطراب و افسردگی و ارتباط آن با پیامدهای بالینی در بیماران مبتلا به کووید-19 سال 1400 »

پایان نامه

25/08/1400

77

" بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک ها (qacE/qacE∆1) در سودوموناس ائروژینوزا و اسینتوباکتر جدا شده از محیط بیمارستان و بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۴۰۰"

پایان نامه

27/09/1400

78

" بررسی و مقایسه وضعیت الکترولیت های سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و قند خون ناشتا در دو گروه از مبتلایان به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان گلستان کرمانشاه به صورت سرپایی و یا بستری در بخش مراقبت های ویژه

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

02/06/1400

79

بررسی عوارض جانبی واکسن آنفلونزا در بیماران مبتلا به انواع بدخیمی در طی پاندمی COVID-19

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

02/06/1400

80

بررسی شیوع سندرم پاهای بیقرار در زنان باردار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

30/08/1400

81

" تعیین روند مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های انتروباکتر در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1396لغایت 1397"

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

09/09/1400

82

« بررسی ارزش تشخیصی بیومارکر غربالگری سه‌ماهه اول بارداری PAPP_A در ارزیابی خطر محدودیت رشد داخل رحمی(IUGR )در مادران باردار در بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال 1400-1395»

پایان نامه

12/02/1400

62

« بررسی ارتباط انواع وسایل پیشگیری از بارداری با ضایعات سرویکس در پاپ اسمیر در زنان مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا(ع) سال 1400-1399»

پایان نامه

12/02/1400

63

« بررسی ده ساله  فراوانی سقط های  قانونی  انجام  شده  در بیمارستان  امام  رضا(ع) و معتضدی کرمانشاه وتعیین علل مادری  و جنینی  آنها (1400-1390) »

پایان نامه

03/03/1400

64

« بررسی ویژگیهای بالینی بیماران کانسری بزرگسال مبتلا به کووید-19 »

پایان نامه

08/03/1400

65

« بررسی فراوانی مرگ‌ ومیر مادران باردار در یک دوره ده ‌ساله در استان کرمانشاه و علل و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های ( 1400- 1390)»

پایان نامه

11/03/1400

66

« بررسی فراوانی عفونت پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) در پاپ اسمیرهای مراجعه کنندگان به ازمایشگاه رازی کرمانشاه در سالهای 1399-139»

پایان نامه

02/04/1400

67

« بررسی علائم مادران باردار مبتلابه covid-19 بستری در بیمارستان امام رضا کرمانشاه و عوارض آن بر روی جنین‌ها و نوزادان تازه متولدشده آن‌ها از اسفند 1398 تاکنون»

پایان نامه

19/04/1400

68

«بررسی تاثیر بیماری زمینه ای بر میزان موفقیت احیا در بیماران ایست قلبی بیمارستان امام رضا سال 1400 »

پایان نامه

06/05/1400

69

« بررسی اپیدمیولوژیک کووید-19 در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه مراجعه کننده به کلینیک مهدیه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 1399»

پایان نامه

24/05/1400

70

« بررسی فراوانی ژن های مقاومت بیوسایدی QASو smr در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و محیط بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه در سال 1400-1399»

پایان نامه

07/06/1400

71

« بررسی شیوع تبعیت دارویی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) شهر کرمانشاه در سال 1400 »

پایان نامه

11/06/1400

72

« بررسی ارتباط بین زمان حضور تیم احیا، زمان اینتوباسیون و شخص اینتوبه کننده بر میزان موفقیت احیا بیماران ایست قلبی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه سال 1400»

پایان نامه

31/06/1400

73

« بررسی سیستماتیک اثرات آنتی باکتریال ترکیبات طبیعی و گیاهان دارویی بر باکتری اشرشیاکلی»

پایان نامه

01/07/1400

74

« بررسی میزان تأثیر طب فشاری بر اضطراب آزمون در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  1400»

پایان نامه

18/07/1400

75

« بررسی میزان اثربخشی پرولوتراپی بر کمردرد های غیر اختصاصی»

پایان نامه

18/07/1400

76

« بررسی شیوع اضطراب و افسردگی و ارتباط آن با پیامدهای بالینی در بیماران مبتلا به کووید-19 سال 1400 »

پایان نامه

25/08/1400

77

" بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک ها (qacE/qacE∆1) در سودوموناس ائروژینوزا و اسینتوباکتر جدا شده از محیط بیمارستان و بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۴۰۰"

پایان نامه

27/09/1400

78

" بررسی و مقایسه وضعیت الکترولیت های سدیم ، پتاسیم ، منیزیم و قند خون ناشتا در دو گروه از مبتلایان به COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان گلستان کرمانشاه به صورت سرپایی و یا بستری در بخش مراقبت های ویژه

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

02/06/1400

79

بررسی عوارض جانبی واکسن آنفلونزا در بیماران مبتلا به انواع بدخیمی در طی پاندمی COVID-19

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

02/06/1400

80

بررسی شیوع سندرم پاهای بیقرار در زنان باردار: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

30/08/1400

81

" تعیین روند مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های انتروباکتر در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه از سال 1396لغایت 1397"

گزارش نهایی و پیام پژوهشی

09/09/1400

82

 بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام علی در سال های 1397-1399 پایان نامه   12/10/1400  83 
بررسی میزان توافق تست های تشخیصی در بیماران مبتلا به کووید- 19 در بیماران گلستان کرمانشاه
 طرح تحقیقاتی 12/10/1400 


84 

ساخت و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی شدت علائم هراس از ارتفاع در نوجوانان
 طرح تحقیقاتی  12/10/1400  85
" بررسی علل عفونی منجر به بستری در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع) در بازه زمانی سال های 1400-1395 پایان نامه 12/10/1400   86
 بررسی ارتباط شدت درگیری ریوی با D-Dimer و سایر فاکتورهای انعقادی در بیماران کرونایی پایان نامه  12/10/140 0 87 
بررسی موارد کشت مثبت تراشه خون ادرار در بیکاران مبتلا به icuکووید 19بستری دربیماستان گلستان کرمانشاه طی سالهای 1399-1400   پایان نامه  18/10/1400 88 
 بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی دربخش های مراقبت ویزه بیمارستان امام علی در سالهای 1397-1399  پایان نامه 28/10/1400  89 
 بررسی شیوع عفونتهای بیمارستانی در بخش های مراقبت ویزه بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سالهای 1397-1399 پایان نامه   10/11/1400 90 
  درارتباط بین ژنهای بیماری زای در ایزوله های هلیکو باکتر پیلوری و ایجاد بیماری در بیماران بالینی در ایران در ده سال گذشته مرور سیستماتیک   پایان نامه  12/11/1400 91 
 عملکرد مدلهای پارامتری و نیمه پارامتری در تحلیل بقای بیماران مبتلا به کووید 19 در شهرستان طبس سال 1400  رح تحقیقاتی بدون هزینه 27/11/1400  92 
 بررسی تغییرات الکترو کاردیدگرام و مثبت شدن تروپونین ذر بیماران مسموم شده با متادون کرمانشاه در سال 1400  پایان نامه  4/12/1400 93 

بررسی شیوع وعلل مصرف مکمل ها ی ورزشی در ورزشکاران رشته بدنسازی شهرستان

گچساران درسال

بررس1400

طرح فراخوان  24/12/1400  94 
بررسی کیفی ادراک ذینفعان از ویزیت از راه دور   طرح فراخوان 24/12/1400  94 
رابطه خودکار امدی مدیریت بیماری وسرسختی  روانشناختی با کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی تحلیل نقش میانجی راهبردهای مقابله ای  طرح فراخوان 24/12/1400  94 

تاثیر مکمل یاری پست بیوتیک بر میکروبیوتای روده وپیامدهای بالینی ذر بیماران بستری در بخش های مراقبت  ویزه یک کارازمایی بالینی 

طرح فراخوان  24/12/1400  94

 بررسی عوامل مرتبط با بقای بیماران تحت پوشش مراکزمشاوره امام خمینی ره

شهر تهران در سالهای 1383و1397

 طرح فراخوان 24/12/1400   94
 بررسی سابقه ابتلا تیروییدیت هاشیمو تو در مبتلایان به کانسر تیرویید طرح   24/12/1400  94 
 بررسی واریانت هایزن 15 18.1282  وپروفایل لیپیدی در مبتلایان به اپنه انسدادی خواب  پایان نامه 24/12/01400   94
بررسی عوامل مرتبط بااعمال جراحی درجمعیت عمومی شهرکرمانشاه بااستفاده از مدل تمایلات وتصورات  طرح فراخوان  16/12/1400  95

تاثیر تمرینات  شناختی وبدنی  بر متغیرهای مختلف و ارتباط انها باوضعیت شناختی و پاتولوزیک مرتبط با دمانس در سالمندان با وبدون اختلال شناختی خفیف با در نظر گرفتن الل به عنوان عامل خطر برای بیمارا الزایمر

طرفراخوان   16/12/1400 95 


 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir