آئین نامه ها

آیین نامه واحد توسعه تحقیقات بالینی

ویرایش جدید شیوه نامه گرنت پژوهشی دعوت به همکاری پژوهشیار

فرم دستیار پژوهشی 1

فرم دستیار پژوهشی 2

فرم دستیار پژوهشی 3

مراحل کارشناسی گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرآیند تصویب گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی

فرآیند تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی

فرایند مواجهه با موارد انتشار تکراری(مضاعف)مقالات

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دارای آزمودنی انسانی

راهنمای تدوین هزینه های پروپوزال طرحهای تحقیقاتی

راهنمای انجام مطالعات بالینی

راهنمای اخلاقی کارآزماییهای بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک

راهنمای اخلاقی پژوهشهای پیوند عضو و بافت

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای خاص

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین1

راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات

راهنمای اختصاصی پژوهش های علوم پزشکی مرتبط HIV باAIDS

دستورالعمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی(کمیته های ملی،دانشگاهی و سازمانی اخلاق)

دستور العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی