طرح های تحقیقاتی سال 1393

 عنوان طرح  مجری/مجریان  ماهیت
 بررسی اپیدمیولوژی سرو اپیدمیولوژی اهدا کنندگان خون در استان کرمانشاه طی سالهای 88-93
 دکتر تورج احمدی جویباری  طرح پژوهشی هیئت علمی
     
     
     
     

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir