طرح های تحقیقاتی سال 1393

 عنوان طرح  مجری/مجریان  ماهیت
 بررسی اپیدمیولوژی سرو اپیدمیولوژی اهدا کنندگان خون در استان کرمانشاه طی سالهای 88-93
 دکتر تورج احمدی جویباری  طرح پژوهشی هیئت علمی