مصوبات جلسات شورای پژوهشی واحد در سال 1400

 ردیف تاریخ جلسه شورای پژوهشی   تعداد پایان نامه های مطرح شده  گزارش نهایی و پیام پژوهشی   تعداد موارد رد شده    صورتجلسه و مصوبه شورا   
 1  1400/02/08  3 -  مشاهده 
  2   1400/03/17  3  -    -   مشاهده
 3 1400/04/23  4 مشاهده
 4 1400/05/24  4  مشاهده 
 5  1400/07/07  4  -  مشاهده 
 6  1400/07/28    4    -  مشاهده 
 7  1400/08/30  4  - مشاهده 
 8  1400/11/06  4 مشاهده
 9  1400/12/22   4   - مشاهده 


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۴۰۲ ۱۰:۴۵

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir