مصوبات جلسات شورای پژوهشی واحد در سال 1400

 ردیف تاریخ جلسه شورای پژوهشی   تعداد پایان نامه های مطرح شده  تعداد چکیده طرحهای مطرح شده در فراخوان  گزارش نهایی و پیام پژوهشی   تعداد موارد رد شده    صورتجلسه و مصوبه شورا   
 1  1400/02/08  3  -   -  مشاهده 
  2   1400/03/17  3  -    -    -   مشاهده
 3 1400/04/23  4 مشاهده
 4 1400/05/24  4  -  مشاهده 
 5  1400/07/07  4  -  مشاهده 
 6  1400/07/28    4    -  مشاهده 
 7  1400/08/30  4  -  - مشاهده 
 8  1400/11/06  4  - مشاهده
 9  1400/12/22   4   - مشاهده