صورتجلسات شورای پژوهشی در سال 1400

مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

  
8
 

 

 3 - 1400/3/9

جلسه35  

 
 
9

 

 -

 3 -

 1400/4/27

جلسه36  

مهر
  
   3  - 1400/7/25 جلسه37  
آبان
 
   3  1400/8/30  جلسه38  
آذر
 
   3   1400/9/28  جلسه39   
دی
 
   3    -  1400/10/26  جلسه40   
اسفند
 
   3   1400/12/8  جلسه41