صورتجلسات شورای پژوهشی در سال 1400

مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

  
8
 

 

 3 - 1400/3/9

جلسه35  

 
 
9

 

 -

 3 -

 1400/5/13

جلسه36  

  
   

 

جلسه37