دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت / فلوچارت ها / فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir