دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی / واحدهای توسعه تحقیقات بالینی / واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آیت الله طالقانی و امام علی(ع)


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ۲۰:۴۷

آدرس واحد در مقالات و پایان نامه ها: مرکز توسعه تحقیقات بالینی طالقانی و امام علی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

Affiliation: Clinical Research Development Center, Taleghani and Imam Ali Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran

تقدیر و تشکر از واحد در مقالات و پایان نامه ها:

The authors would like to thank the Clinical Research Development Center of Taleghani and Imam Ali Hospital, University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran, for the support, cooperation and assistance throughout the period study (Grant number)