پایان نامه 1398

تاریخ تصویب در شورا

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

14/7/1398

دکتر مجتبی ایدی زاده

محمد معین قاضی زاده

بررسی میزان شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان دختر دبیرستانهای عادی دوره دوم شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1399

1398/04/16

دکتر مجتبی ایدی زاده

مبین گلناری

بررسی شیوع بیماری قوز قرنیه ( کراتوکونوس ) در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه کنندگان به بیمارستان قلب امام علی(ع) کرمانشاه در سال 1398

لیست پایان نامه‌های اجرا شده در سال 1398