پذیرش و اجرای امور مشاوره به صورت الکترونیکی

الف) ایمیل:

ایمیل واحد : btahghighat@yahoo.com

ایمیل مشاور آمار جهت مشاوره های آماری

خانم بهار اندایشگر : bahar_andaieshgar66@yahoo.com

دکتر شهاب رضاییان: Shahab.rezayan@‌gmail.com

دکتر غلامرضا عبدلی:Abdoli1354@gmail.com

دکتر شایان مصطفایی: Mostafa.shayan@modares.ac.ir

دکتر افشین الماسی: afalmasi@kums.ac.ir

خانم مریم همتی: maryam_hematti@yahoo.com

 

ایمیل معاونت پژوهشی مرکز: akhatony@gmail.com

ایمیل کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی: mjanat135@yahoo.com

 

ب) سامانه پژوهان

ارسال پیام به دکتر علیرضا خاتونی-مریم جنت المکان از طریق سامانه طرح های تحقیقاتی دانشگاه (پژوهان)

 

ج) تلفن

تلفن واحد توسعه تحقیقات بالینی : 24276299-083