اهداف عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری

  • ارتقا و استاندارد سازی فرایند های تحقیقاتی دانشگاه برمبنای تجربیات علمی و بومی برمبنای اصول اخلاقی
  • ارتقای فعالیت های تحقیقاتی و فناوری با محوریت برنامه توسعه دانشگاه، استان و کشور
  • ایجاد مراکز مرور سیتماتیک، مرکز کارآزمایی های بالینی و مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد در راستای ایجاد شواهد علمی قوی و استفاده موثر از نتایج آنها در سیاستگذاریهای حوزه درمان و بهداشت
  • استقرار آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاهی و ایجاد سامانه رزرو دستگاههای ازمایشگاهی در راستای استفاده بهینه از امکانات موجود و خدمات دهی به سایر دانشگاهها و بخشهای صنعتی
  • سامان بخشی و اصلاح ساختار نهاد های تحقیقاتی و فناوری وابسته شامل ،پژوهشگاه، پژوهشکده، مراکز و موسسات تحقیقاتی و همچنین مراکز رشد و پردیس سلامت
  • ارتقای نظام مالکیت فکری دانشگاه در راستای اخلاق مداری و حمایت موثر از تجاری سازی و بسط شرکتهای دانش بنیان
  • همسو سازی ، تعامل در راستای  اثربخشی پژوهش ها با سایر مراکز مربوطه و حمایت از جذب سرمایه گذاران و خیرین و تجاری سازی با حفظ حقوق معنوی آثار بدیع