کارگاههای برگزار شده در سال 1398

ردیف

نام کارگاه

مدرس

تاریخ

محل برگزاری

1   

END NOTآموزش

دکتر رستم جلالی

24 تیر

بیمارستان فارابی

2     

PubMed آموزش

دکتر یحیی سلیمی

26 شهریور

بیمارستان فارابی

3      

روش تحقیق

دکتر یحیی سلیمی

23 مهر

بیمارستان فارابی

4    

اصول مقاله نویسی

دکتر علیرضا خاتونی

4 آذر

بیمارستان فارابی

5    

روش تحقیق کیفی

دکتر علیرضا عبدی

26 آذر

بیمارستان فارابی

6     

انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

دکتر مهدی مرادی نظر

10 دی

بیمارستان امام خمینی (ره)

7    

SPSSآموزش

دکتر بهزاد مهکی

7 بهمن

بیمارستان فارابی