کارگاههای برگزار شده در سال 95

ردیف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد کل شرکت گنندگان

کل ساعت

1

روش تحقیق تجربی

1

22

6

2

           کارآزمایی های بالینی

1

24

6