سال 1400

ردیف

عنوان کارگاه

نحوه برگزاری

(حضوری/غیر حضوری)

تاریخ وساعت برگزاری

تعداد کل شرکت کنندگان

مدرس

 فهرست شرکت کنندگان  اسلایدکارگاهها

1

گزارش موردی

Case Report

غیرحضوری

1400/09/17

10-12

26

دکتر مهدی مرادی نظر

   
1

2

انواع مطالعات اپیدمیولوژی

غیرحضوری

1400/9/24

10-12

27

دکتر مهدی نعلینی

   

3

روش های تحقیق کیفی در علوم پزشکی

غیرحضوری

1400/10/1

10-12

32

دکتر یحیی صفری

   
3

4

آشنایی با مطالعات کوهورت

غیرحضوری

1400/10/8

10-12

37

دکتر مهدی نعلینی

   

5

روش تحقیق

غیرحضوری

1400/10/22
12-14

31

دکتر یحیی سلیمی

   
5

6

معناداری آماری و معناداری بالینی

غیرحضوری

1400/10/29
10-12

31

دکتر مهدی مرادی نظر

   

7

کارگاه روش تحقیق: شاخص های اندازه گیری و مقایسه

غیرحضوری

1400/11/6
10-12

30

دکتر مهدی نعلینی

   

8

نقد و داوری تخصصی مقالات

غیرحضوری

1400/11/13
10-12

36

دکتر یحیی سلیمی

   

9

آشنایی با نرم افزار STATA

غیرحضوری

1400/11/27

10-12

22

دکتر مهدی مرادی نظر

   ارائه بصورت عملی

10

آشنایی با نرم افزار EndNote

غیرحضوری

1400/12/4
10-12

31

دکتر یحیی سلیمی

   ارائه به صورت عملی

11

آشنایی با مطالعات مورد شاهدی

غیرحضوری

1400/12/18
12-14

21

دکتر مهدی مرادی نظر