تقویم کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در سال 1400

 
 عنوان کارگاه
 تاریخ برگزاری
 زمان و محل برگزاری
نحوه برگزاری
 مدرس  گروه های هدف
 تعداد کل شرکت کنندگان
وضعیت
اسلاید/فیلم کارگاه
پروپوزال نویسی

1400/2/26

یکشنبه

مجازی

 ساعت

10-12

مجازی دکتر علیرضا خاتونی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 31 برگزار شد

دانلود فایل ارائه

نمونه فرم پروپوزال

نرم افزار EndNote 1400/2/29

چهارشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی
دکتر شهاب رضائیان اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 20 برگزار شد دانلود فایل ارائه
روش تحقیق کمی 1400/3/5
چهارشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر افشین الماسی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  49 برگزار شد دانلود فایل ارائه

روش تحقیق کیفی

1400/3/19
چهارشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر علیرضا عبدی
اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  51 برگزار شد دانلود فایل ارائه
سامانه دیجیت

(پرسشنامه الکترونیک)

 1400/3/26
چهارشنبه

مجازی

ساعت

10-13
مجازی مهندس یزدان رضایی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  45 برگزار شد دانلود فایل ارائه 
آشنایی با نرم افزار MAXQDA 1400/3/30
یکشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر علیرضا عبدی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 54 برگزار شد دانلود فایل ارائه
اخلاق در پژوهش 1400/4/9
چهارشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر منصور رضایی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 54  برگزار شد دانلود فایل ارائه

مروری بر بیماری کووید

از دیدگاه ایمنی شناسی

1400/4/10
پنجشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکترمهدی تقدسی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 15   برگزار شد دانلود فایل ارائه
بررسی موتاسیون های ویروس و واریانت های جدید ویروس 2_SARS_COV               1400/4/17
پنجشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر ژاله مرادی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  20  برگزار شد دانلود فایل ارائه
روش تحقیق کارآزمایی بالینی با ارایه یک مورد ثبت شده  1400/4/24
پنجشنبه

مجازی

ساعت

10-14
مجازی

دکتر منصور رضایی

دکتر فرود شهبازی

اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 25   برگزار شد دانلود فایل ارائه

مروری بر بیماری کووید

از دیدگاه میکروب شناسی

1400/4/31
پنجشنبه

مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر رامین عبیری اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  34  برگزار شد  دانلود فایل ارائه

مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز،

نرم افزار CMA

 1400/5/14
پنجشنبه

مجازی

ساعت

8-13
مجازی دکتر شهاب رضائیان اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 33   برگزار شد  دانلود فایل ارائه
مقاله نویسی 1400/6/3
چهارشنبه
مجازی

ساعت

10-12
مجازی دکتر علیرضا خاتونی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  48   برگزار شد دانلود فایل ارائه
اصول شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر 1400/6/25
پنجشنبه  
مجازی

ساعت

10-12
 مجازی دکتر محمد حسین فرزایی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 23   برگزار شد دانلود فایل ارائه 
آشنایی با PubMed 1400/7/14
چهارشنبه
مجازی

ساعت

11-13
مجازی دکتر علیرضا خاتونی اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  33  برگزار شد دانلود فایل ارائه 
 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir