مصوبات جلسه شورای پژوهشی واحد در سال 1402

ردیف

 تاریخ جلسه

 نوع طرح  

تعداد موارد مطرح شده

تعداد موارد رد شده   

عناوین

1


پایان نامه

 

-

مشاهده

2

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

3

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

4

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

5

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

6

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

7

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

8

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

9

 

پایان نامه

 

-

مشاهده

10

 

پایان نامه

 

-

مشاهده