پایان نامه های سال 1399

ردیف  عنوان طرح
 استاد راهنما
 دانشجو  تاریخ تصویب
 وضعیت
 1  بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده با بدخیمی های شکمی به مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) در سال 96
 دکتر تورج احمدی جویباری  شیما فتحی زاده
 1399/02/03  پایان یافته
2 بررسی میزان شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان دختر دبیرستانهای عادی دوره دوم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1399  دکتر مجتبی ایدی زاده  
محمد معین قاضی زاده
 1399/03/10  پایان یافته
3  بررسی مدت زمان ماندگاری بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه طی نیمه دوم سال ۹۷ دکتر تورج احمدی جویباری یسرا مرادی
1399/03/11 پایان یافته
4 بررسی و مقایسه ی عوارض ناشی از انتقال خون در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ر ه) , قبل و بعد از طرح کشوری هموویژیلانس  دکتر تورج احمدی جویباری رقیه فرجی
  1399/03/24   پایان یافته
5 بررسی اپیدمیولوژیک و الگوی درگیری آناتومیک کارسینوم سلول سنگفرشی (SCC) سر و گردن در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) طی سالهای 1397-1388 دکتر عترت جوادی راد نازنین مقدسی نیا  1399/07/20
  پایان یافته
6 بررسی تغییرات ضخامت کرویید قبل و بعد از جراحی آب مروارید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه   دکتر لیلا رضایی   مهسا محبی 1399/07/20 پایان یافته
7  بررسی شیوع انواع اختلالات روانی در زندانیان بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 99-1398  دکتر مریم خانگی سارا کرجی
1399/07/29 در حال انجام
8
بررسی اپیدمیولوژی تروما های نافذ چشمی در مراجعین به بیمارستان امام خمینی(ره) طی سال های 97-95  دکتر پژواک آزادی