concil 1401

 ردیف تاریخ جلسات  نوع طرح عنوان 
 1 8/1/1401 پایان نامه  بررسی تاثیر مکمل الکارنتین بر وزن بدن و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک 
 2  8/02/1401   پایان نامه  بررسی سطح سرمی ویتامینdوواریانت های ژن پروتین متصل شونده به ویتامین dدر مبتلایان به آپنه خواب انسدادی مراجعه کننده به مرکز اختلالات خواب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3  10/02/1401  پایان نامه
 بررسی مقایسه ای پیامدهای سزارین هیسترکتومی به علتاکروتا پرویابر اساس زمان تشخیص (قبل یا حین عمل)
 4  10/2/1401  پایان نامه  بررسی اپیدبیولوژیک بیماران قبلا به کووید 19 بستری بیمارستان گستان کرمانشاه در سال 1399
 5  12/2/1401  پایان نامه   بررسی ریسک فاکتور های مرتبط با نیاز به icuدر بیماران کووید 19 بستری در بیمارستان گلستان کرمانشاه در سال 1400
 6  12/2/1401  پایان نامه  نقش پیش بینی کننده های سبک وابستگی و تنظیم هیجانی در بهزیستی روانشناختی بیماران سکته قلبی 
 7  28/2/1401  پایان نامه  بررسی ویژگیهای جمعیت شناسی علائم بالینی یافته های رادیولوزی وآزمایشگاهی در زنان باردار مبتلا به کووید 19 مراجعه کننده به بیمارستان گلستان وامام رضا ع کرمانشاه در سال1400
 8  28/2/1401  پایان نامه   بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه وتحمل پریشانی با اضطراب سلامت در بیماران مبتلا به فشار خون بررسی نقش میانجی راهبردهای  تنظیم هیجان 
 9  28/2/1401  پایان نامه  بررسی مقاومت انتیبیوتیکی وزن های بیماری زا سویه ها ی استافیلوکوکوس اور ئوس جدا شده از عفونت زخم پای دیابتی بیماران بستری ذر بیمارستان امام رضا ع شهر کرمانشاه
 10  28/2/1401 پایان نامه  بررسی سطح آنتی  بادی هپاتیت bدر دانشجویان پزشکی ورودی 1400 علوم پزشکی کرمانشاه
 11  16/3/1401 پیام پژوهشی  بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی تحلیل مفهوم پایه در نوزاد مبتلا به آفازی
 12  9/3/1401 پیام پژوهشی  بررسی میزان شیوع کووید 19 توسط کیتهای تشخیص سریع آنتی بادی های مسری در جمعیت شهرروستایی شهرستان هرسین
 13  23/3/1401  پایان نامه   بررسی اپیدبیولوزیک پرونده های بیماران مبتلا به اندو کاردیت عفونی بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا ع در پنج سال گذشته
 14  23/3/1401  پایان نامه بررسی علل ومیزان مرگ ومیر لیماران بستری در بخشعفونی بیمارستان امام رضا در پنج سال گذشته 
 15  23/3/1401  پایان نامه  بررسی توصیفی خصوصیات دمو گرافیک وتشخیص بالینی بیماران سالمند با مراجعه مکرر به بخش اورژانس بیمارستان امام رضاع
 16  23/3/1401  پایان نامه  بررسی مقاومت فنو تیپی و ژنو تیپی نسبت به گلیکو پپتیدها در ایزوله های اینتروکوک جدا شده از بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضاع شهر کرمانشاه درمان 1401
 17  23/3/1401  پایان نامه  بررسی مولکولی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های سودو موناس آئروژینوای تولید کننده متالو بتالاکتاز درنمونه های بیماران مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بیمارستان امام رضا ع شهر کرمانشاه در سال 1401
 18  31/03/1401  پایان نامه  مقایسه تغییرات خصوصیات مردمک ها خواب در طی خواب شبانه بین بیماران مبتلا به آپنه ی خواب و گروه سالم
19  31/3/1401 پایان نامه  بررسی شیوع درگیری ریوی میزان افت اکسیژن و روش های درمانی در ابتلای اول وارتباط آن 
 20  31/3/1401  پایان نامه  تعیین یافته ها اپیدمیولوژی مورفه آردلکین اسکلروزوس در بیوپسی بیماران مراجعه کننده به کینیک مهدیه در سال های 95تا 99
20  31/3/1401  طرح   تاثیر مصرف متفورمین بر سرطان در بیماران دیابت نوع 2 مرور سیستماتیک و متاانالیز بر روی مطالعات کوهورت
 21  31/3/01401  پایان نامه   بررسی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی وفراوانی اینتگرون کلاس 123در ایزوله های باکتریی جدا شده از نمونه های بیماران مبتلا نپومونی وابسته ونتیلاتور بستری در بیمارستان امام رضا ع شهر کرمانشاه در سال 1401
 22  18/4/1401  پایان نامه   بررسی ارتباط استرس اکسیداتیو  وپارامترهای اسپرم در مردان نابارور سیگاری مراجعه کننده به بیمارستان معتضدی کرمانشاه
 23  2/4/1401  گزارش نهایی   خود ارزیابی صلاحیت بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان امام ع کرمانشاه در سال 1396
 24  18/4/1401  پایان نامه  بررسی مقایسه ای  تاثیر شتشوی زخم با نرمال سالین وعصاره آبی تشنه داری در کاهش میزان عفونت و بار میکروبی در زخم پای دیابتی
 25  18/4/1401  پایان نامه  بررسی گذشته نگر بیماران ماستیت گرانولو ماتوز ارجاع شده به کلینک روماتولوزی از فروردین 1399تا اسفند در استان کرمانشاه
 26  5/5/1401  طرح  ارزیابی تاثیر مکمل یاری با ویتامین d بر بیو مار کرهای سرمی در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم مطالعه کار ازمایی دو سو کور
 27  5/5/1401  پایان نامه  بررسی شیوع پاپ اسمیر های غیر طبیعی انجام شده در ازمایشگاه رازی کرمانشاه طیسالهای1390و1400
 28  13/5/1401  طرح   سیاستهای انجام شده جهت بهبود مدت بستری در کشورهای دنیا 
 29  23/5/1401  پایان نامه  بررسی امادگی زایمان مادران بارداری و عوامل مرتبط با ان در زنان باردارمراجعه کننده به بیمارستان معتضدی
 30  23/5/1401  پایان نامه  بررسی تاثیرمداخله اموزشی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز اموزشی درمانی معتضدی بر موفقیت دستیابی به زایمان طبیعی  
 31  23/5/1401  پایان نامه  بررسی نابلو وپیامد بستری افراد درمان شده با کریز هیپر گلاسمی در بیمارستان امام رضا ع در سال 1400و1401
 32  28/6/1401 پایان نامه  بررسیپیامدومرگ ومیر داخل بیمارستان بیماران استیمی باریتم ای اف در بدو ورود به بیمارستان امام علی در سالهای 95تا98
 33  31/5/1401  پایان نامه  در بررسی فراوانی هلیکو باکتر پیوری در نمونه های گاستریت مزمن بیماران بیمارستان امام رضا ع در سالهای 1400.1395وارتباط ان با برخی  یافته های کلینیکو پاتولوزیک 
 34  8/6/1401  پیام پزوهشی  بررسی میزان توافق تست nt-pcrوسی تی اسکن در تشخیص کووید 19
 35 12/6/01401   پیام پزوهشی  بررسی رابطه شاخص های موجود در ازمایش های روتین خون و مورتالیتی در بیماران مبتلا به کووید 19 در بیمارستان فارابی کرمانشاه
 36  31/6/1401  پایان نامه  بررسی نقش دسترسی به مراکزخدمات سلامت بر فراوانی ریسک فاکتورها در بیماران stemiمراجعه کننده به بیمارستان امام علی ع
 37  28/6/1401  پایان نامه  بررسی فراوانی ppromدر مادران باردار بستریشده در بیمارستان امام رضا کرمانشاه وپیگیریoutcomeمادریوجنین ونوزادی انها در طی سالهای 1401-1402
 38  6/6/1401  پایان نامه  بررسی بین سطح ویتامین b2با مطول مدت گیاهخواری وعلائم نورولوزیک در افرادخام گیاهخوار
 39  31/6/1401  پایان نامه  بررسی شیوع بدخیمی در کلیه بیماران مبتلا به آتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه بوستان شهر کرمانشاه
 40  31/6/1401  پایان نامه  ارزیابی الگوی مقاومت ضد میکروبی توزیع زنتیکی زن های مرتبط با ایجاد بیوفیلم ذر ایزوله های سودو موناس آئرو زینوزا جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان گلستان کرمانشاه در سال 1401
 41  30/6/1401 پیام پزوهشی  شیوع سرمی کووید 19 در اهدا کنندگان خون مرور سیستماتیک و متالیز 
 42  31/6/1401  پایان نامه  بررسی شیوع تومورهای ترفو پلاستیک بارداری در بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه وعوامل مرتبط با آن سالهای 1396-1395
 43  14/7/1401  پایان نامه   بررسی یافته های هسیتو پاتولوزیک پولیپ های کولون بیماران بستری در بیمارستان امام رضا ع طی سال های 1395-1400
 44  14/7/1401  پایان نامه  برسی رابطه بین نمره ی واگنرا میکیت با پیامد قطع پا ومرگ ومیر بیماران دیابتی در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا ع کرمانشاه در سال1401.1400
 45  20/7/1401  پایان نامه  مقایسه hat.saden.bled جهت پیش بینی خونریزی مغزی بعداز درمان v-tpaدر بیماران سکته مغزی
 46  20/7/1401  طرح  بررسی شیوع سالمند آزاری وعوامل مرتبط با آندر طی پاندمی کرونا در کشورهای دنیا مطالعه مرور نظام مند و متا آنالیز
 47  30/7/1401  طرح  بررسی عوامل  مرتبط با سرطان معده شبکه عصبی مطالعه مورد شاهدی
 48  30/7/1401  طرح  بررسی رابطه بین سطح سواد سلامت وسبک زندگی با ابتلا به بیماری قلبی عروقی در بیماران مراجعه به بیمارستان های امام علی ع وامام رضا ع شهر کرمانشاه
 49  9/8/1401  پایان نامه   مرور سیستماتیک فراوانی گونه های مختلف مایکروباکتریوم های غیر سلی در نمونه های بالینی بیماران در فاصله زمانیسال های 1390تا 1400
 50  9/8/1401  پایان نامه  بررسی نتایج پاتولوزی کوتاز های تشخیصی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان معتضدی با خونریزی غیر طبیعی رحمی در سال های 1400-1401
 51  18/8/1401  پایان نامه   بررسی خطر ترمبو امبولی وریدی وعوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به کوید 19
 52  18/8/1401  طرح  یک رویکرد یادگیری عمیق برای تشخیص اتوماتیک نوع وشدت سکته مغزی در عکس های ام ار ای مغز
 53