مشخصات اعضای شورای پژوهشی

ترکیب اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

مشخصات اعضاء

نام و نام خانوادگی، نقش آنها در شورا

دکتر سیروس نصیری - ریاست شورای پژوهشی بیمارستان

 دکتر مهدی سلیمی - معاون پژوهشی و رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

دکتر علیرضا خاتونی -  عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا صبحیه - عضو شورای پژوهشی

دکتر سیدحمید مدنی - عضو شورای پژوهشی

دکتر غلامرضا عبدلی - عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر احسان علیمحمدی - عضو شورای پژوهشی

دکتر انیس الدوله نانکلی - عضو شورای پژوهشی

دکترنسرین منصوری - عضو شورای پژوهشی

دکتر زهره برتنی - عضو شورای پژوهشی

دکتر شهاب رضائیان - عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر مظاهر رمضانی - عضو شورای پژوهشی

دکتر سیاوش وزیری - عضو شورای پژوهشی

دکتر نگین رضاوند - عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا توحیدی - عضو شورای پژوهشی

 دکتر الیاس سلیمیعضو شورای پژوهشی
دکتر سید وحید جاسمی عضو شورای پژوهشی

مریم جنت ا‌لمکان - عضو شورای پژوهشی 

توجه:

Ø    ابلاغ اعضای شورای پژوهشی، بصورت محرمانه در قالب CD، خدمت معاونت تحقیقات و فنآوری مرکز هماهنگی و توسعه تحقیقات معاونت برنامه ریزی امور پژوهشی، ارسال شد لازم به ذکر است فیزیک ابلاغ ها در واحد بایگانی می‌باشد.

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir