مشخصات اعضای شورای پژوهشی

ترکیب اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

مشخصات اعضاء

نام و نام خانوادگی، نقش آنها در شورا

دکتر شهرام بیدهندی- ریاست شورای پژوهشی بیمارستان

 دکتر مهدی سلیمی-  معاون پژوهشی و رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

دکتر علیرضا خاتونی- عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا صبحیه- عضو شورای پژوهشی

دکتر سیدحمید مدنی- عضو شورای پژوهشی

دکتر غلامرضا عبدلی-  عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر احسان علیمحمدی- عضو شورای پژوهشی

دکتر انیس الدوله نانکلی- عضو شورای پژوهشی

دکترپرنیان کرد جمشیدی- عضو شورای پژوهشی

دکتر زهره برتنی- عضو شورای پژوهشی

دکتر شهاب رضائیان-  عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر مظاهر رمضانی - عضو شورای پژوهشی

دکتر سیاوش وزیری- عضو شورای پژوهشی

دکتر نگین رضاوند- عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا توحیدی- عضو شورای پژوهشی

 دکتر الیاس سلیمیعضو شورای پژوهشی
دکتر سید وحید جاسمیعضو شورای پژوهشی

مریم جنت ا‌لمکان- عضو شورای پژوهشی  و کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

توجه:

Ø    ابلاغ اعضای شورای پژوهشی، بصورت محرمانه در قالب CD، خدمت معاونت تحقیقات و فنآوری مرکز هماهنگی و توسعه تحقیقات معاونت برنامه ریزی امور پژوهشی، ارسال شد لازم به ذکر است فیزیک ابلاغ ها در واحد بایگانی می‌باشد.