مشخصات اعضای شورای پژوهشی

ترکیب اعضای شورای پژوهشی بیمارستان

مشخصات اعضاء

نام و نام خانوادگی، تخصص، نقش آنها در شورا

دکتر علی سروش- ریاست شورای پژوهشی بیمارستان

دکتر علیرضا خاتونی-  معاون پژوهشی و رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان

دکتر محمدباقر شمسی- عضو شورای پژوهشی

دکتر فرود شهبازی- عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا صبحیه- عضو شورای پژوهشی

دکتر سیدحمید مدنی- عضو شورای پژوهشی

دکتر غلامرضا عبدلی-  عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر محمد حسین‌فرزایی- عضو شورای پژوهشی

دکتر مسعود مدرسی- عضو شورای پژوهشی

دکتر احسان علیمحمدی- عضو شورای پژوهشی

دکتر انیس الدوله نانکلی- عضو شورای پژوهشی

دکتر نیلوفر همتی- عضو شورای پژوهشی

دکتر مرضیه عسیس- عضو شورای پژوهشی

دکتر لیدا شجاعی- عضو شورای پژوهشی

دکترنسرین منصوری- عضو شورای پژوهشی

دکترپرنیان کرد جمشیدی- عضو شورای پژوهشی

خانم پریچهر نوری- عضو شورای پژوهشی

دکتر رویاصفری- عضو شورای پژوهشی

دکتر شهاب رضاییان-  عضو و ‌کارشناس آماری شورای پژوهشی

دکتر مظاهر رمضانی - عضو شورای پژوهشی

دکتر سیاوش وزیری- عضو شورای پژوهشی

آقای محمود فخری- عضو شورای پژوهشی

دکتر محمدرضا توحیدی- عضو شورای پژوهشی

مریم جنت ا‌لمکان- عضو شورای پژوهشی  و کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

خانم بهاره اندایش گر - عضو شورای پژوهشی

خانم مریم همتی- عضو شورای پژوهشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

توجه:

Ø    ابلاغ اعضای شورای پژوهشی، بصورت محرمانه در قالب CD، خدمت معاونت تحقیقات و فنآوری مرکز هماهنگی و توسعه تحقیقات معاونت برنامه ریزی امور پژوهشی، ارسال شد لازم به ذکر است فیزیک ابلاغ ها در واحد بایگانی می‌باشد.