دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت روانسر / کوهورت بزرگسالان / دسترسی به داده ها / توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

 

این دو توافق نامه پس از تصویب طرح تحقیقاتی میبایست امضا گردند. تاکید میگردد، انتقال داده و نمونه منوط به امضای این توافق نامه میباشد.

 

توافق نامه انتقال داده در کهورت پرشین

توافق نامه انتقال نمونه های زیستی در کهورت پرشین

نمونه داده های کهورت پرشین در قالب stata

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir