دستور العمل و نحوه ی بکارگیری فارغ التحصیلان م خدمت پزشکان و پیراپزشکان علاقمند به گذرانیدن دوره ی طرح در مراکز تحقیقاتی

 

 

      

مقدمه :

به منظور حمایت از فعالیت های مراکز تحقیقاتی مصوب داخلی دانشگاه و افزایش کار آیی و انگیزه ی کادر علمی پژوهشی آنان که نقش بسزایی در تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دارند،طرح افزایش نیروی انسانی  این مراکز از طریق جذب فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و مامایی ،ترجیحا با سابقه ی فعالیت های پژوهشی که علاقمند به گذرانیدن طرح خود در مراکز تحقیقاتی دانشگاه می باشند مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. بر اساس این طرح برای هر دو مرکز یک نفر نیروی طرحی متناسب با حیطه ی فعالیتهای مرکز انتخاب و بصورت سه روز در هفته در  مرکز تعیین شده به سامان دهی فعالیتهای پژوهشی مشغول خواهد شد.

اهداف :

1)     تسهیل و تسریع در روند فعالیت های پژوهشی مراکز

2)     استفاده از توان فارغ التحصیلان علاقمند و دارای سابقه ی فعالیت های پژوهشی  در حوزه های مرتبط کاری

3)     توسعه ی حیطه ی فعالیت های مرکز از طریق بکار گیری نیروهای جوان و علاقمند

4)     حل مشکل کمبود نیروی مراکز

مراحل انجام کار :

1)     اعلام فراخوان به دانشکده ها ، بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی

2)     بررسی CV متقاضیان بر اساس تکمیل فرم تدوین شده

3)     محاسبه ی امتیازات بر اساس مدارک ارائه شده

4)      انتخاب افراد جهت مصاحبه به میزان دو برابر ظرفیت ( با توجه به امتیازات کسب شده )

5)     تشکیل جلسه مصاحبه

·        اعضای کمیته ی مصاحبه کننده متشکل است از :

·   معاونت تحقیقات و فناوری مدیریت پژوهشی دبیر کمیته پژوهشی دانشجویان رئیس مرکز تحقیقات مورد نظر کارشناس مراکز تحقیقاتی حوزه ی معاونت تحقیقات و فناوری

6)      معرفی افراد پذیرفته شده به معاونت توسعه و منابع دانشگاه

7)     معرفی افراد پذیرفته شده به مراکز ذیربط

8)     اعلام شروع بکار افراد توسط مراکز

برنامه های آموزشی :

·        برگزاری کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و تکمیلی برای افراد

·        ارزیابی از فعالیت های نیروهای جدید توسط روسای مراکزو اعلام آن به معاونت تحقیقات و فناوری

9) اعلام فراخوان جدید سه الی چهار ماه قبل از اتمام طرح افراد

10)نظر سنجی از مراکز در خصوص میزان تاثیر طرح افزایش نیرو در روند فعالیت های مراکز و ارزیابی فعالیت های آنها

 

طبیعت