طرحهای تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل اپلود

-صفحه اول گزارش پایانی

-صفحه تقدیر و تشکر

1

 

بررسی اپیدمیولوژی حیوان گزیدگی سطح شهر کرمانشاه در سال های 89 تا 93(طرح تحقیقاتی)

 دکتر محمود قاسمی

 در حال اجرا

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7