پایان نامه های ارجاع داده به واحد

ردیف

عنوان

استاد راهنما(مجری)

دانشجو

تاریخ تصویب شورا

1

بررسی شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به هموفیلی مراجعه کننده به بیمارستان محمد کرمانشاهی در سال 1395

 

دکتر محمدرضا گلپایگانی

اسماء علی احمدی

21/10/94

2

بررسی شیوع کیستهای کلیوی اکتسابی و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران همودیالیزی شهرستان کرمانشاه در سال 1394

دکتر سیما گلمحمدی

مائده یاوری

21/10/94

3

بررسی شیوع مهار کننده فاکتور 8 در بیماران هموفیلی A استان کرمانشاه سال 1395

دکتر محمدرضا گلپایگانی

علیرضا اشرف آبادی

12/11/94

4

بررسی مقایسه‌ای تغییرات آستانه بویایی در بیماران مبتلا به پولیپوز قبل و بعد از عمل جراحی آندوسپیک

دکتر سمیره فرشچی

مجتبی سلیمی نیا

12/11/94

5

بررسی رابطه الکسی تایمیا با افسردگی و اضطراب در مراقبین بیماران مبتلا به افسردگی ماژور و سایکوز

دکتر مهدی شیرزادی فر

زهرا امیری

14/6/95

6

بررسی تاثیر گذراندن دوره یکماهه کارآموزی در بخش روانپزشکی بر تغییر نگرش کارآموزان پزشکی

دکتر مهدی شیرزادی فر

مسعود شریف

14/6/95

7

بررسی شیوع کمبود ویتامین Dدر کودکان مبتلا به کوتاهی قد زیر صدک 5 یا 3 در سن 2 تا 15 ساله در طی 6 ماه اول سال 1396 در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

دکتر محمود قاسمی

علی مرادی دیره

14/6/95