محتوای آموزشی عمومی و اختصاصی در مورد طراحی، اجرا و انتشار پژوهش های بالینی

what is clinical key
(science direct(quick reference guide
mendely
(Scopus (quick reference guide
 clinical practice guidelines
 citation databases
E-information resources

کتابخانه دیجیتال حنان کتابخانه دیجیتال حنان
ارتباطات شفاهی در کتابخانه‌ها ارتباطات شفاهی در کتابخانه‌ها

راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاصراهنمای اخلاقی پژوهش بر گروه های خاص


دستورالعمل تشکیل، سطح بندی وشرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکیدستورالعمل تشکیل، سطح بندی وشرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 راهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیکراهنمای اخلاقی پژوهش های ژنتیک
تاریخ بروزرسانی : ۱۹ آبان ۱۴۰۲ ۰۲:۲۶