پایان نامه های مرتبط با کووید

ردیف

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

وضعیت

 محل آپلود صفحه اول پایان نامه یا صفحه تقدیر و تشکر

1

بررسی و تعیین الگوی عفونت های بیمارستانی در زمان پاندمی کووید ۱۹

مهتا حدیدی

دکتر علی غلامی

تایید شده

 
حدیدی

2

بررسی عفونت های همراه در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ تحت تنفس مصنوعی در آی سی یو

اسماء موقوفه

دکتر جواد امینی سامان

دردست اجرا

 

3