آقای کورش حمزه ای
(معاون مدیر پژوهش و مسول واحد طرحهای تحقیقاتی)

تلفن تماس:38360014

شرح وظایف:
1-انجام مسئولیت های مدیر امور پژوهش در غیاب ایشان
2-انجام امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه
3- انجام امور مربوط به کمیته بودجه طرحهای تحقیقاتی مصوب
4-نظارت و هماهنگی جهت انعقاد قرارداد و تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی مصوبخانم فاطمه افشار
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38367333

 شرح وظایف:
1-انجام امور مربوط به کمیته اخلاق دانشگاه و صدور شناسه اخلاق برای طرحهای مصوب
2-انجام امور مربوط به کارگاههای توانمندسازی پژوهشی
3-تهیه لیست داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و انجام مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه داوری خانم افسانه سهرابی
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38376895

 شرح وظایف:
1-ارسال نتیجه  شورای پژوهشی و کمیته بودجه در خصوص طرحهای تحقیقاتی، به مجریان آنها
2-انعقاد قرارداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و انجام مکاتبات لازم در خصوص آنها
3-انجام مکاتبات لازم درخصوص پژوهش ها و پایان نامه های پژوهشگران خارج از دانشگاه
4-ورود اطلاعات پروپوزال طرحهای تحقیقاتی مصوب در سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه(پژوهان)

 


خانم نسرین حیدریان
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38376895

 شرح وظایف:
1-ارسال نتیجه  شورای پژوهشی و کمیته بودجه در خصوص طرحهای تحقیقاتی به مجریان آنها
2-انعقاد قرارداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و انجام مکاتبات لازم در خصوص آنها
3-انجام مکاتبات لازم درخصوص پژوهش ها و پایان نامه های پژوهشگران خارج از دانشگاه


 آقای فیض اله فروغی
(مسول سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی و مسول واحد اخلاق در پژوهش)

تلفن تماس:38360014

 شرح وظایف:
1-انجام امور مربوط به سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
2-نظارت و هماهنگی جهت انجام امور مربوط به کمیته اخلاق دانشگاه
3- پیگیری مصوبات و هماهنگی با مجریان جهت انجام اصلاحات مورد نظر کمیته اخلاق و نظارت بر صدور شناسه اخلاق برای طرحهای مصوب


 آقای پرویز عزیزی
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38360014

 شرح وظایف:
1-انجام مکاتبه جهت پرداخت قسط دوم قرارداد تمام طرحهای تحقیقاتی مصوب
2-پیگیری طرحهای تحقیقاتی مصوب در حال اجرا
3-انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی و منتورشیپ
3-تهیه لیست داوری گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی و انجام مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه داوری آقای محمد سلیمی
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38360014

 شرح وظایف:
1-ورود اطلاعات گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی به سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه(پژوهان)
2-بررسی سوابق طرحهای تحقیقاتی دانشجویان فارغ التحصیل و کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته و انتقالی در زمان  تسویه حساب آنها با معاونت تحقیقات و فناوری
3-انجام  مکاتبات لازم درخصوص ارسال گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی به سایر سازمانها و ادارات

 


خانم طاهره خورشیدی فر
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38367333

 شرح وظایف:
1-ارسال نتیجه  شورای پژوهشی و کمیته بودجه در خصوص طرحهای تحقیقاتی به مجریان آنها
2-انعقاد قرارداد طرحهای تحقیقاتی مصوب و انجام مکاتبات لازم در خصوص آنها
3-انجام مکاتبات لازم درخصوص پژوهش ها و پایان نامه های پژوهشگران خارج از دانشگاه


  خانم گلرخ عظیمی
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38376895

 شرح وظایف:

1-همکاری درانجام امور مربوط به کمیته اخلاق دانشگاه
2-انجام امور مربوط به کارگاههای توانمندسازی پژوهشی
3-تهیه لیست داوری پروپوزال طرحهای تحقیقاتی و انجام مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه داوری


خانم مژگان خلیل زاده
(کارشناس امور پژوهشی)

تلفن تماس:38367333

 شرح وظایف:
1-انجام مکاتبه جهت پرداخت قسط دوم قرارداد تمام طرحهای تحقیقاتی مصوب
2-پیگیری طرحهای تحقیقاتی مصوب در حال اجرا
3-انجام کلیه امور مربوط به تسویه حساب طرحهای تحقیقاتی و منتورشیپ
3-تهیه لیست داوری گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی و انجام مکاتبه جهت پرداخت حق الزحمه داوری