نشست های سیاستی ترجمان دانش

تا کنون چندین نشست سیاستی با حضور سیاستگذاران، معاونت بهداشتی استان و همکاران شبکه بهداشت روانسر و اساتید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگراز شده است. هدف از این جلسات، ترجمان دانش نتایج مطالعه و بحث و تبادل نظر برای رفع مشکلات و مداخلات مناسب است.