طرحهای تحقیقاتی

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

محل اپلود

-صفحه اول گزارش پایانی

-صفحه تقدیر و تشکر

1

 

بررسی اپیدمیولوژی و سرواپیدمیولوژی اهدا کنندگان خون در استان کرمانشاه طی سالهای 88-93

 دکتر تورج احمدی جویباری

 اتمام یافته

 

2

 

تعیین الگوی مقاومت دارویی و بررسی میزان فراوانی ژن های متالوبتالاکتاماز در سویه های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

 دکتر تورج احمدی جویباری

 

 

3

 بررسی فراوانی رضایت شخصی و علل آن در کل مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی(ره) در شش ماهه دوم سال 93

 دکترنداشهبازی-مهین مرادی

 در حال اجرا

 

4

 بررسی فراوانی و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان امام خمینی در کرمانشاه در شش ماهه دوم سال 93

 دکتر تورج احمدی جویباری

دکتر ندا شهبازی

 در حال اجرا

 

5

 بررسی استرابیسم با بهره هوشی در کودکان 7-12 سال

 دکتر لیلا رضایی

 در حال اجرا

 

6

 

 

 

 

7