برنامه ثبت موارد اپیدرمولیز بولوسا

مشخصات بانک داده های پژوهشی

ردیف

موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

ثبت موارد اپیدرمولیز بولوسا

2

هدف از ایجاد بانک

-ایجاد بستره داده ای مناسب جهت بهبود فرآیند شناسایی بیماران مبتلا به EB دراستان
- ایجاد بانک داده های مناسب جهت پژوهش در زمینه های مرتبط بابیماران EB
- ایجاد بستره مناسب برای اجرای کارآزمایی های بالینی
- تولید رسانه های آموزشی از طریق ثبت بیماران EB
- ارزیابی عملکرد پروسه و برونده بیماریEB  در استان و قابلیت قیاس با مراکز مرجع  داخلی وخارجی

3

لینک بانک اطلاعاتی

ندارد

4

 گروه های کاربری

معاونت درمان-اعضای هیات علمی-دانشجویان 

5

 فیلدهای ثبت داده

مشاهده پرسشنامه ثبت

6

 بازه زمانی ثبت داده ها

در مرحله راه اندازی

7

 تواتر به روز رسانی داده ها

روزانه

8

رعایت اصول اخلاقی و محرمانگی

دارای فرم رضایت آگاهانه

9

نحوه اطلاع رسانی به گروه های مخاطب داده های بانک

ارسال نامه به کلیه دانشکده ها/مراکز

اطلاع رسانی از طریق پورتال واحد

10

نوع و موضوع خروجی بانک ها

---

11

تطابق با استانداردهای جهانی تبادل اطلاعات پزشکی

----

12

برخورداری و پشتیبانی از استانداردهای مطرح مهندسی_پزشکی

استانداردهای مهم و قابل دستیابی انجام شده است

13

استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت آرشیو، ذخیره یابی و بازیابی اطلاعات تصویری

----

14

سیستم های امنیت اطلاعات

----

15

 مدیریت سطوح دسترسی به اطلاعات

----

16

امکان ایجاد ارتباط اینترنتی و اینترانتی

----

17

 مدیریت درخواست داده ها توسط محققین متقاضی و پاسخ

akhatony@gmail.com

18

فرایند و شرایط استفاده ذی نفعان و پژوهشگران  از داده ها

ارسال ایمیل به مسئول ثبت 

19

مسوول مدیریت بانک

دکتر علیرضا خاتونی-دکتر فریبا نجفی

20

نحوه تامین منابع مالی

در قالب طرح پژوهشی-توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

21

مالکیت اطلاعات بانک و مستندسازی زیر

ساخت ها

مالک داده های جمع آوری شده دانشگاه

می باشد.

 

22

آموزش و راهنمای کاربران
در مرحله طراحی می باشد