صورتجلسات

مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

  
فروردین99

 

2

-

2

99/1/31

جلسه 25

 
خرداد99

 

2

2

-

99/3/11

جلسه 26 

  
تیر99

 

-

4

-

99/4/29

جلسه 27 

28
   
99/6/19 جلسه28
2
 
99/6/30  جلسه29
3
 
99/7/30  جلسه30
4
 
99/9/30  جلسه31
5
 
99/10/30  جلسه 32 
6
 
 -  3  -  99/11/26 جلسه33 
7
 
 -  - 2 99/12/14  جلسه34