صورتجلسات

مصوبات

رجستری

تعداد پایان نامه های مطرح شده

تعداد طرح های تحقیقاتی مطرح شده

تاریخ جلسات

جلسات

  
فروردین99

 

2

-

2

99/1/31

جلسه بیست و پنجم

 
خرداد99

 

2

2

-

99/3/11

جلسه بیست و ششم

  
تیر99

 

-

4

-

99/4/29

جلسه بیست و هفتم