کارگاه های برگزار شده توسط مرکز درسال 1402 

ردیف

عنوان

تاریخ

نحوه برگزاری

مدرس

گروه های هدف

تعداد شرکت کنندگان

 

      
       
       
       
       
      

 

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir