تقویم کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در سال 1399

 عنوان کارگاه
 تاریخ برگزاری
 زمان و محل برگزاری
 مدرس  گروه های هدف
 تعداد کل شرکت کنندگان
وضعیت
اسلاید/فیلم کارگاه
Spss مقدماتی (ورود داده ها)
 1399/3/10 ، شنبه

 کلاس A

ساعت 14-10

دکتر بهزاد مهکی
 اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
  برگزار شد
دانلود فایل آموزشی SPSS
Spss مقدماتی (آمار توصیفی) 1399/3/17 ، شنبه

کلاس A

ساعت 14-10

دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  ---
Spss  (آمار تحلیلی) 1399/3/24 ، شنبه

کلاس A

ساعت 14-10

دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  ---
Spss  (آمار تحلیلی) 1399/3/31 ، شنبه

کلاس A

ساعت 14-10

دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  ---
Spss  (آمار تحلیلی) 1399/4/7 ، شنبه

کلاس A

ساعت 14-10

دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  ---
آشنایی با سامانه پژوهان
1399/4/15 ، یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-10

 فیض اله فروغی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد
 
روش تحقیق مطالعات کمی (جلسه اول)
1399/4/22 ، یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد
 
روش تحقیق مطالعات کمی (جلسه دوم) 1399/4/25 ، چهارشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد
 
 پروپوزال نویسی (جلسه اول)
 1399/5/1 ، چهارشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد
دانلود فایل ارائه
 پروپوزال نویسی (جلسه دوم) 1399/5/5 ،یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  
 سامانه نوپا(نظام نوین اطلاعات پژوهشی)
1399/5/12 ،یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 شهاب چهری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد

فایل ارائه کارگاه

 دانلود فیلم کارگاه

 آشنایی با پایگاه های Clinical key
1399/5/15 ،چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

شهاب چهری   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آشنایی با پایگاه Pubmed
  1399/5/26 ،یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 اخلاق در پژوهش
1399/6/2 ،یکشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

 دکتر علی سروش
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آشنایی با سامانه دیجیت
 1399/6/13 ،پنجشنبه

مجازی

ساعت 11-9

مهندس یزدان رضایی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل   برگزار شد
دانلود فیلم کارگاه
اصول مقاله نویسی 1399/6/16 ،یکشنبه

  مجازی

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل    برگزار شد

دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

 آشنایی با پایگاه Scopus
1399/6/19 ،چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل    برگزار شد
 دانلود فیلم کارگاه
 آشنایی با پایگاه Web of Science
1399/6/23 ،یکشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
  برگزار شد دانلود فایل ارائه
 شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر 1399/6/26 ،چهارشنبه

 مجازی

ساعت 13-11

دکتر علیرضاعبدی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل    برگزار شد

 دانلود فایل ارائه

دانلود فیلم کارگاه

سامانه  Up To Date & Embase

1399/7/2 ،چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

 شهاب چهری   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
پلاژیاریسم و سرقت ادبی 1399/7/9 ،چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی(جلسه اول) 1399/7/16 ،چهارشنبه

مجازی

ساعت 13-10

مدرس مرکز کارآزمایی بالینی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
 آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی(جلسه دوم) 1399/7/20 ،یکشنبه

مجازی

ساعت 13-10

مدرس مرکز کارآزمایی بالینی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
 آشنایی با نرم افزار CMA
1399/8/1 ،پنجشنبه

مجازی

ساعت 13-8

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
 مرور سیستماتیک و متاآنالیز
1399/9/8 ،پنجشنبه

مجازی

ساعت 13-8

 مدرس مرکز مرور سیستماتیک و متاآنالیز   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل      
مرور سیستماتیک و متاآنالیز 1399/9/10 ،شنبه

مجازی

ساعت 13-8

مدرس مرکز مرور سیستماتیک و متاآنالیز   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل