کارگاه های پژوهشی سال 1398

تقویم کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) در سال 1398

 عنوان کارگاه
 تاریخ برگزاری
 زمان و محل برگزاری
 مدرس  گروه های هدف
 تعداد کل شرکت کنندگان
وضعیت
اسلاید/فیلم کارگاه
آشنایی با سامانه پژوهان
1398/2/4 ،چهارشنبه

 کلاس A

ساعت 13-11

فیض اله فروغی
 اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
35
برگزار شد
دانلود فایل ارائه
روش تحقیق کمی(جلسه اول)
1398/2/15، یکشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
روش تحقیق کمی(جلسه دوم) 1398/2/25، چهارشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  41 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
روش تحقیق کیفی
1398/2/29، یکشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  21 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
پروپوزال نویسی (جلسه اول)
1398/3/8 ،چهارشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
پروپوزال نویسی (جلسه دوم) 1398/3/12 ، یکشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد
 دانلود فایل ارائه

سامانه نوپا

(نظام نوین اطلاعات پژوهشی)

1398/3/22 ،چهارشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

شهاب چهری

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  13 برگزار شد
 دانلود فایل ارائه
آشنایی با پایگاه های Scopus و Clinical Key
1398/4/12 ، چهارشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

شهاب چهری   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد
 دانلود فایل ارائه
آشنایی با پایگاه های Pubmed و Web of Science
 1398/4/16 ،یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا خاتونی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد

دانلود فایل ارائه Web of Science

دانلود فایل ارائه Pubmed

اخلاق در پژوهش
1398/4/30 ،یکشنبه

کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علی سروش
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  63 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
SPSS مقدماتی (ورود داده ها)
1398/5/20 ، یکشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

مهندس بهاره اندایشگر

مهندس مریم همتی

  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  38 برگزار شد دانلود فایل ارائه
SPSS مقدماتی (آمار توصیفی)   1399/5/23 ، چهارشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

مهندس بهاره اندایشگر

مهندس مریم همتی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  26 برگزار شد دانلود فایل ارائه
SPSS مقدماتی (آمار تحلیلی) 1398/5/27 ، یکشنبه

 کلاس A

ساعت 13-11

مهندس بهاره اندایشگر

مهندس مریم همتی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  27 برگزار شد دانلود فایل ارائه
آمار توصیفی-تحلیلی
1398/6/11 ،دوشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر بهزاد مهکی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  33  برگزار شد
دانلود فایل ارائه
فرآیند ارسال مقالات به مجلات
1398/6/20 ، چهارشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

دکتر محمدحسین فرزایی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
 35 برگزار شد دانلود فایل ارائه
چگونه یک مطالعه مرور سیستماتیک را بخوانیم؟(1)
 1398/6/25 ،دوشنبه کلاس A

ساعت 13-8

 دکتر فرید نجفی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 
 61  برگزار شد  دانلود فایل ارائه
چگونه یک مطالعه مرور سیستماتیک را بخوانیم؟(2)
1398/6/26 ،دوشنبه
 کلاس A

ساعت 13-8

 دکتر فرید نجفی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
 61 برگزار شد
دانلود فایل ارائه
نرم افزار EndNote
1398/6/31 ،یکشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر شهاب رضاییان
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 
 47 برگزار شد 
دانلود فایل ارائه
 شناسایی مجلات معتبر و غیرمعتبر 1398/7/3 ،چهارشنبه

 کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا عبدی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  22  برگزار شد

 

  دانلود فایل ارائه
آشنایی با نرم افزار CMA
1398/7/11 ،پنجشنبه
 کلاس A

ساعت 12-8

سعید حیدری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
 26   برگزار شد دانلود فایل ارائه
سامانه Up To Date
1398/7/14 ،یکشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

 
شهاب چهری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  19  برگزار شد
دانلود فایل ارائه  
 آشنایی با سامانه دیجیت
1398/7/16 ،سه شنبه
کلاس A

ساعت 13-8

مهندس یزدان رضایی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 
 26  برگزار شد
 دانلود فایل ارائه

پلاژیاریسم و سرقت ادبی

1398/7/28 ، یکشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

دکتر محمدحسین فرزایی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  29 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
آشنایی با نرم افزار Maxqda
1398/8/8 ،چهارشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا عبدی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  18 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
SPSS مقدماتی (آمار تحلیلی 2)
1398/8/12، یکشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

دکتر علیرضا عبدی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  24 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی (جلسه اول) 1398/8/26 ،یکشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  19 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آشنایی با مطالعات کارآزمایی بالینی (جلسه دوم) 1398/8/29 ،چهارشنبه کلاس A

ساعت 13-11

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شهاب رضاییان
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  25 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آمار توصیفی-تحلیلی
1398/9/9 ،شنبه
 کلاس A

ساعت 11-8

 دکتر بهزاد مهکی
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
 34 برگزار شد
 دانلود فایل ارائه
آشنایی با سامانه Embase
1399/9/13 ، یکشنبه
کلاس A

ساعت 13-11

شهاب چهری
  اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  17 برگزار شد  دانلود فایل ارائه
 آمار توصیفی-تحلیلی 1398/9/16 ،شنبه
  کلاس A

ساعت 13-10

 دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل
24
برگزار شد
 دانلود فایل ارائه
SPSS آمار توصیفی-تحلیلی
1398/9/30 ،شنبه 
کلاس A

ساعت 13-10

 
  دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل 
22
برگزار شد 
 دانلود فایل ارائه
 SPSS آمار توصیفی-تحلیلی 1398/10/14 ،شنبه  
 کلاس A

ساعت 13-10

  دکتر بهزاد مهکی   اساتید هیات علمی، دانشجویان، پژوهشگران و پرسنل  
 17 برگزار شد
 دانلود فایل ارائه

 

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir